peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)

21 nov 2016, 13:30
Regulatorisk information

Hansa Medical AB (publ) avhöll den 21 november 2016 extra bolagsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut.

Riktad emission av stamaktier
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 2.642.857 nya stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2.642.857 kronor. Rätt att teckna de nya stamaktierna i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa utvalda strategiska och institutionella investerare. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna säkerställa det kapitalbehov som bolaget har för verksamheten samt för att bredda ägandet i bolaget med strategiska och institutionella investerare.

Teckningskursen har fastställts till 70 kronor per stamaktie vilket utgör en rabatt om cirka tre procent mot HMED-aktiens volymviktade genomsnittskurs på NASDAQ Stockholm den 19 oktober 2016, dagen före offentliggörandet av den riktade emissionen. Grunden för emissionskursen utgörs av ett pris fastställt genom ett så kallat private placement-förfarande.

Långsiktigt incitamentsprogram
Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2016) i form av ett prestationsbaserat aktieprogram för samtliga anställda inom Hansa Medical-koncernen, innebärande att sammanlagt högst 30 individer inom Hansa Medical-koncernen kan delta. Deltagarna i LTIP 2016 kommer, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier inom ramen för LTIP 2016, så kallade prestationsaktier. Inom ramen för LTIP 2016 kan högst 305.000 prestationsaktier komma att tilldelas deltagarna.

Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa säkringsåtgärder med anledning av programmet för att säkerställa leverans av aktier till deltagare vid slutet av incitamentsprogrammets löptid samt för att täcka sociala avgifter som kan uppstå till följd av LTIP 2016. Säkringsåtgärderna innefattar ett emissionsbemyndigande för styrelsen att emittera högst 401.000 C-aktier, ett bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och ett beslut om överlåtelse av högst 305.000 egna stamaktier till deltagare i programmet respektive 96.000 egna stamaktier i marknaden. För att möjliggöra emission av C-aktier inom ramen för säkringsåtgärderna enligt ovan, beslutade bolagstämman vidare att besluta om ändring av bolagsordningen.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13.30 den 21 november 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD 
Mobiltelefon: 46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical
Hansa Medical är ett biopharmabolag med fokus på nya immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet IdeS är ett enzym i klinisk utvecklingsfas som inaktiverar antikroppar och som har behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt HBP-analys, en diagnostisk metod för prediktion (förutseende) av svår sepsis som finns på marknaden. Hansa Medical är baserat i Lund och bolagets aktie (ticker:HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.