peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medicals valberedninginför årsstämman 2018 utsedd

17 nov 2017, 08:00
Regulatorisk information
I enlighet med beslutet på årsstämman den 23 maj 2017 har en valberedning inför Hansa Medicals årsstämma 2018 bildats. Baserat på aktieägarlistan per den 31 augusti 2017 har de tre största kända aktieägarna kontaktas och erbjudits om att var och en utse en representant till valberedningen. Valberedningen utgörs av Erika Kjellberg Eriksson som representant för Nexttobe AB, Max Mitteregger som representant för Gladiator och Sven Sandberg som representant för Thomas Olausson. Därutöver ingår styrelsens ordförande Birgit Stattin Norinder som sammankallande. Bolaget offentliggör även finansiell kalender för 2018.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.

Årsstämman för Hansa Medical AB (publ) kommer att äga rum den 29 maj 2018 i Hörsalen vid bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast 29 mars 2018 via e-post till info@hansamedical.com eller via brev till Hansa Medical, Valberedningen, Box 785, 220 07 Lund. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2017                                         14 februari 2018
Årsredovisning 2017                                                 11 april 2018
Kvartalsrapport för jan – mars 2018                          25 april 2018
Årsstämma                                                                29 maj 2018
Kvartalsrapport för jan – juni 2018                            19 juli 2018
Kvartalsrapport för jan – sep 2018                            1 november 2018

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2017 kl. 08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations, Hansa Medical AB
 (publ)
Mobiltelefon: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharma-bolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets  läkemedelskandidat IdeS, ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Företaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.