peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kommuniké från årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

24 maj 2017, 08:00
Regulatorisk information
Hansa Medical AB (publ) avhöll den 23 maj 2017 sin årsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut.

Utdelning
Stämman beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas.

Ansvarsfrihet 
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att omvälja Stina Gestrelius, Angelica Loskog, Hans Schikan, Birgit Stattin Norinder, Per Olof Wallström och Ulf Wiinberg till styrelseledamöter. Ulf Wiinberg omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB i Malmö till revisor i bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 600 000 kronor till styrelseordförande och med 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter, utom Angelica Loskog. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 40 000 kr till ordförande och 30 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i revisionsutskottet, 40 000 kr till ordförande och 25 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskottet, samt med 25 000 kr vardera till styrelseledamöter som ingår i det vetenskapliga utskottet. Det beslutades också att styrelseledamot kan, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag, under förutsättning att bolaget innehar F-skattsedel. På sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt. Beslut fattades även om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Härutöver beslutade stämman även om principer för utseende av valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD 
Mobiltelefon: +46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharmabolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling av transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets primära läkemedelskandidat IdeS, ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt ett brett spektrum av akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelskandidater. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya nnovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Företaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.