peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hansa MedicalAB (publ)

22 dec 2017, 15:00
Regulatorisk information
Hansa Medical AB (publ) avhöll den 22 december 2017 extra bolagsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut.

Godkännande av styrelsens beslut att emittera nya stamaktier

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut, fattat den 29 november 2017, om en riktad nyemission av högst 2.752.526 nya stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2.752.526 kronor. Rätt att teckna de nya stamaktierna i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal institutionella investerare. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkerställa det kapitalbehov som bolaget har för verksamheten samt för att bredda ägandet i bolaget med institutionella investerare.

Teckningskursen har fastställts till 198 kronor per stamaktie. Grunden för emissionskursen utgörs av ett pris fastställt genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15.00 den 22 december 2017. 

Viktig information
Informationen i detta press­meddelande och kopior av det får inte distribueras i eller skickas till USA, Storbritannien, Kanada, Australien eller Japan.

Värdepapperna som avses häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933. Hansa Medical AB avser inte att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA.

Detta press­meddelande utgör inte ett offentligt erbjudande att förvärva värdepapper i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer att godkännas i Storbritannien med anledning av värdepapperna. Denna information distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Filer

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations, Hansa Medical AB
 (publ)
Mobiltelefon: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharma-bolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat IdeS, ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Företaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.