peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)

5 okt 2018, 17:00
Regulatorisk information

Hansa Medical AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 29 oktober 2018 kl. 10.00 i Hansa Medicals lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 oktober 2018 kl. 10.00 i Hansa Medicals lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas. 

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 23 oktober 2018, dels senast den 23 oktober 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till adress Hansa Medical AB (publ), Box 785, 220 07 Lund eller via e-post till egm@hansamedical.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 oktober 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa på ovanstående adress senast den 23 oktober 2018. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.hansamedical.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

0)    Öppnande

1)    Val av ordförande vid stämman

2)    Upprättande och godkännande av röstlängd

3)    Godkännande av dagordning

4)    Val av en eller två justeringsmän

5)    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6)    Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

7)    Avslutning

Beslutsförslag

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 6)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya stamaktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får omfatta mer än tio procent av antalet utestående stamaktier i bolaget per dagen för den extra bolagsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller på andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 38 904 889, varav 38 183 125 av aktieslaget stam och 721 764 av aktieslaget C. Bolaget innehar totalt 721 764 egna aktier av aktieslaget C. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 38 255 301,4, varav bolaget innehar 72 176,4 röster. Styrelsens fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.hansamedical.com, minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i oktober 2018

Hansa Medical AB (publ)
Styrelsen