peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)

9 nov 2018, 08:00
Regulatorisk information
Lund, 9 november 2018 - Hansa Medical AB (Nasdaq Stockholm: HMED) kallar till extra bolagsstämma den 11 december 2018 kl. 10:00 på Elite Hotel Ideon på Scheelevägen 27 i Lund.

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 december 2018 kl. 10:00 på Elite Hotel Ideon på Scheelevägen 27 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 09:30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 5 december 2018, dels senast den 5 december 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till adress Hansa Medical AB (publ), Box 785, 220 07 Lund eller via e-post till egm@hansamedical.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 5 december 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa på ovanstående adress senast den 5 december 2018. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.hansamedical.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

0)      Öppnande

1)      Val av ordförande vid stämman

2)      Upprättande och godkännande av röstlängd

3)      Godkännande av dagordning

4)      Val av en eller två justeringsmän

5)      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6)      Styrelsens förslag till beslut om byte av firma och ändring av bolagsordningen

7)      Avslutning

Beslutsförslag
Styrelsens förslag till beslut om byte av firma och ändring av bolagsordning (punkt 6) 

Styrelsen för Hansa Medical AB (publ) föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagets firma från Hansa Medical AB till Hansa Biopharma AB genom ändring av § 1 i bolagets bolagsordning.

_____________________

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkten 6 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 38 904 889, varav 38 183 125 av aktieslaget stam och 721 764 av aktieslaget C. Bolaget innehar totalt 721 764 egna aktier av aktieslaget C. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 38 255 301,4, varav bolaget innehar 72 176,4 röster. Styrelsens fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.hansamedical.com, minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________

Lund i november 2018
Hansa Medical AB (publ)

Styrelsen