peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kommuniké från årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

29 maj 2018, 19:00
Regulatorisk information

Vid årsstämma i Hansa Medical AB (publ) (”Bolaget”) den 29 maj 2018 fattades följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2017. Vidare beslutades att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ulf Wiinberg, Stina Gestrelius, Birgit Stattin Norinder och Angelica Loskog och nyval av Anders Gersel Pedersen och Andreas Eggert till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att välja Ulf Wiinberg som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans Schikan och Per Olof Wallström hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noteras att Dan Kjellqvist fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 900.000 kronor till styrelsens ordförande och 300.000 kronor vardera till övriga ledamöter utom Angelica Loskog. Det beslutades vidare att till ordförande av revisionsutskottet ska arvode utgå med 40.000 kronor och 30.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i revisionsutskottet, 40.000 kronor till ordförande av ersättningsutskottet och 25.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskottet samt med 25.000 kronor vardera till styrelseledamöter som ingår i det vetenskapliga utskottet. Vidare beslutades att arvode till revisorn, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018 kl. 19:00.

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare.

Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Hansa Medical

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i Hansa Medical, innebärande att sammanlagt högst 52 individer inom Hansa Medical-koncernen kan delta. Deltagarna i programmet ges möjlighet att välja att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde och/eller vederlagsfritt erhålla så kallade prestationsbaserade aktierätter vilka, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, kan ge rätt att erhålla aktier i Bolaget. Inom ramen för programmet kan högst 491.419 teckningsoptioner eller 297.902 aktierätter komma att tilldelas deltagarna. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier baserade på aktierätter till deltagare vid slutet av programmet samt för att täcka sociala avgifter som kan uppstå till följd av programmet. Säkringsåtgärderna innefattar ett emissionsbemyndigande för styrelsen att emittera högst 391.503 C-aktier, varav 93.601 aktier ska kunna emitteras för att täcka sociala avgifter, ett bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och ett beslut om överlåtelse av de återköpta aktierna, efter omvandling till stamaktier, till deltagare i programmet samt i marknaden för att kassaflödesmässigt säkra betalning av sociala avgifter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations, Hansa Medical AB
 (publ)
Mobiltelefon: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharma-bolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets  läkemedelskandidat IdeS, ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Företaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.