peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kommuniké från årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ)

22 maj 2019, 20:45
Regulatorisk information

Vid årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ) (”Bolaget”) den 22 maj 2019 fattades följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2018. Vidare beslutades att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ulf Wiinberg, Birgit Stattin Norinder, Anders Gersel Pedersen och Andreas Eggert samt nyval av Eva Nilsagård och Mats Blom till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att omvälja Ulf Wiinberg som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB till revisor, med Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 900 000 kronor till styrelseordförande och 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Beslöts vidare att till ordförande av revisionsutskottet ska arvode utgå med 75 000 kronor och 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter av revisionsutskottet, 40 000 kronor till ordförande av ersättningsutskottet och 25 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskottet samt med 25 000 kronor vardera till styrelseledamöter som ingår i det vetenskapliga utskottet. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare.

Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Hansa Biopharma i form av prestationsbaserade aktierätter
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Hansa Biopharma (”LTIP 2019”), innebärande att sammanlagt högst 45 individer inom Hansa Biopharma-koncernen kan delta. Deltagarna i LTIP 2019 kommer att vederlagsfritt erhålla så kallade prestationsbaserade aktierätter vilka, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, kan ge rätt att erhålla stamaktier i Bolaget. Inom ramen för programmet kan högst 550 669 aktierätter komma att tilldelas deltagarna. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier baserade på aktierätter till deltagare vid slutet av LTIP 2019 samt för att täcka sociala avgifter som kan uppstå till följd av programmet. Säkringsåtgärderna innefattar ett emissionsbemyndigande för styrelsen att emittera högst 715 910 C-aktier, varav 165 211 aktier ska kunna emitteras för att täcka sociala avgifter, samt ett bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och ett beslut om överlåtelse av de återköpta aktierna, efter omvandling till stamaktier, till deltagare i LTIP 2019 och i marknaden för att kassaflödesmässigt säkra betalning av sociala avgifter.

Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Hansa Biopharma i form av teckningsoptioner och personaloptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Hansa Biopharma (”Optionsprogrammet 2019”), innebärande att sammanlagt högst 16 individer inom Hansa Biopharma-koncernen kan delta. Optionsprogrammet 2019 omfattar två serier. Serie 1 utgörs av teckningsoptioner som kan utnyttjas efter cirka 3 år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för teckning av stamaktier under en period om en månad. Serie 2 utgörs av personaloptioner som har en intjänandeperiod om 3 år varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för erhållande av stamaktier under en period om en månad. Inom ramen för programmet kan högst 384 812 teckningsoptioner komma att tilldelas deltagarna. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 53 741 teckningsoptioner för att kassaflödesmässigt säkra betalning av sociala avgifter. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya stamaktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får omfatta mer än tio procent av antalet utestående stamaktier i bolaget per dagen för årsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller på andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

Informationen ovan lämnades för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 20.45.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bolaget:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma AB (publ)
Mobil: 0709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com

http://hansabiopharma.com

Svenska investerar- och mediarelationer
Cord Communications
Mikael Widell
Mobil: 0703-11 99 60
E-post: mikael.widell@cordcom.se

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma AB (Nasdaq Stockholm: HNSA) använder sin unika och patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla behandlingar för sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade autoimmuna sjukdomstillstånd, transplantationsavstötning och cancer. Bolagets främsta produkt, IDEFIRIX (imlifidase), är ett unikt antikroppsnedbrytande enzym i långt framskriden klinisk utveckling för att möjliggöra njurtransplantation för högsensitiserade patienter samt med ytterligare kliniska studier inom akuta autoimmuna sjukdomar. Med utgångspunkt i bolaget teknologi tar Hansas verksamhet inom forskning och utveckling även fram nästa generation av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, lämpade för upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund. www.hansabiopharma.com