peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Biopharma offentliggör att ett konfidentiellt utkast till registreringsdokument enligt Form F-1 har lämnats in till amerikanska SEC för en potentiell notering i USA

8 nov 2021, 08:00

Lund, Sverige, november 8, 2021. Hansa Biopharma AB (“Hansa” eller “Bolaget”), (Nasdaq Stockholm: HNSA), pionjär inom enzymteknik för sällsynta immunologiska tillstånd, meddelar idag att Bolaget har lämnat in ett konfidentiellt utkast till registreringsdokument enligt Form F-1 till U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”) avseende ett potentiellt erbjudande av så kallade amerikanska depåbevis i USA, vilka representerar stamaktier i Hansa, och en notering av dessa på Nasdaq Stock Market (”Nasdaq”) i USA. Antalet amerikanska depåbevis som kan komma att erbjudas, antalet underliggande stamaktier som kan komma att emitteras och priset för sådana värdepapper har ännu inte bestämts.

Detta press­meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en hänvisning till ett erbjudande om att köpa några värdepapper. Varje erbjudande, hänvisning eller erbjudande att köpa, eller sälja värdepapper kommer att ske i enlighet med registreringskraven i den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Detta offentliggörande sker i enlighet med Regel 135 i Securities Act.

Nödvändig information

Bolaget utreder om det finns förutsättningar för ett potentiellt erbjudande av värdepapper i Bolaget i USA. Att Bolaget konfidentiellt lämnat in ett första utkast till registreringsdokument är ett första steg mot en potentiell börsnotering i USA vilken, om den genomförs, är tänkt att främja Bolagets tillgång till den publika kapitalmarknaden i USA. Även om Bolaget beslutar att gå vidare med den potentiella börsnoteringen i USA, kan erbjudandet komma att inte genomföras. Den potentiella börsnoteringen i USA kommer inte att inledas förrän SEC och Nasdaq slutfört sina respektive granskningsprocesser och erbjudandet är vidare beroende av bl.a. marknadsvillkor och efterfrågan från investerare. Bolagets avsikt är att dess stamaktier fortsatt ska vara noterade på Nasdaq Stockholm där de nu handlas.

Vissa uttalanden i detta press­meddelande är framåtriktade uttalanden. Dessa framåtriktade uttalanden reflekterar Bolagets förväntningar eller syn på framtida händelser och det är möjligt att utfallen som beskrivs i detta press­meddelande inte kommer att uppnås. Dessa uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende fullföljandet av ett potentiellt erbjudande och börsnoteringen i USA, inklusive tidpunkten för och utgången av SEC:s och Nasdaqs granskning, villkoren för värdepapperen som kan komma att säljas vid ett erbjudande, tidpunkten för och förekomsten av ett erbjudande och, om det fullföljs, de förväntade fördelarna därav. Dessa framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer, av vilka många ligger utanför Bolagets kontroll, inklusive marknads- och andra förhållanden, som kan medföra att det faktiska utfallet väsentligen avviker från de förväntningar som diskuteras i de framåtriktade uttalandena.

Varje framåtriktat uttalande är endast aktuellt per dagen det lämnas och Bolaget är, förutom när det krävs enligt lag, inte skyldigt att uppdatera eller revidera något framåtriktat uttalande, oavsett om det beror på ny information, framtida händelser eller i övrigt. Nya faktorer uppkommer från tid till annan och det är inte möjligt för Bolaget att förutse alla sådana faktorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com 

Katja Margell, Head of Corporate Communications 
Hansa Biopharma 
Mobile: +46 (0) 768-198 326
E-mail: katja.margell@hansabiopharma.com