peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kommuniké från årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ)

12 maj 2021, 13:00

Lund, Sverige, 12 maj 2021 Hansa Biopharma AB (publ) har idag den 12 maj 2021 hållit årsstämma. För att motverka spridning av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Årsstämman i Hansa Biopharma AB (publ) (”Bolaget”) fattade följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2020. Vidare beslutades att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ulf Wiinberg, Anders Gersel Pedersen, Andreas Eggert, Eva Nilsagård och Mats Blom samt nyval av Hilary Malone för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att omvälja Ulf Wiinberg som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska förbli oförändrat i förhållande till föregående år och utgå med 900 000 kronor till styrelseordförande och 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Beslöts vidare att till ordförande av revisionsutskottet ska arvode utgå med 150 000 kronor och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter av revisionsutskottet, 40 000 kronor till ordförande av ersättningsutskottet och 25 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskottet, 25 000 kronor vardera till styrelseledamöter som ingår i det vetenskapliga utskottet samt med 20 000 USD till ordförande av U.S. utskottet. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom ny paragraf införs i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna förhandsrösta.

Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktierättsprogram för anställda inom Hansa Biopharma

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktierättsprogram för anställda inom Hansa Biopharma-koncernen (”Aktierättsprogrammet 2021”), innebärande att sammanlagt högst 45 individer inom Hansa Biopharma-koncernen kan delta. Deltagare kommer att tilldelas rättigheter till prestationsaktier, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla stamaktier i Bolaget. Inom ramen för programmet kan högst 624 615 aktierätter komma att tilldelas deltagarna. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier baserade på aktierätter till deltagare vid slutet av Aktierättsprogrammet 2021 samt för att täcka sociala avgifter som kan uppstå till följd av programmet. Säkringsåtgärderna innefattar att existerande säkringsaktier (dvs. C-aktier som bolaget har förvärvat på basis av bemyndiganden från tidigare årsstämmor att återköpa C-aktier) kan, efter omvandling till stamaktier, överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i Aktierättsprogrammet 2021 och aktierättsprogrammen som antogs på årsstämmorna 2018, 2019 och 2020 samt överlåtas för att täcka eventuella sociala avgifter.

Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptioner för anställda inom Hansa Biopharma

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Hansa Biopharma (”Optionsprogrammet 2021”), innebärande att sammanlagt högst 15 anställda inom Hansa Biopharma-koncernen kan delta. Optionsprogrammet 2021 består av personaloptioner som har en intjänandeperiod om 3 år varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för erhållande av stamaktier under en period om 3 år. Inom ramen för programmet kan högst 452 307 teckningsoptioner komma att tilldelas deltagarna. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av C-aktier och återköp av egna C-aktier samt att de C-aktier som Bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av C-aktier kan, efter omvandling till stamaktier, överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i Optionsprogrammet 2021 och/eller optionsprogrammet som antogs på årsstämman 2020 samt överlåtas för att täcka eventuella sociala kostnader.

Beslut om ändring av villkoren för de långsiktiga incitamentsprogrammen i form av personaloptioner som antogs 2019 och 2020

Åsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra villkoren för de för de långsiktiga incitamentsprogrammen i form av personaloptioner som antogs 2019 och 2020 genom att en treårig (istället för ettårig) lösenperiod införs såväl som att avräkning av Optionsprogrammen 2019 och 2020 ska ske genom en nettoavräkningsmetod.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av stamaktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/omvandla till stamaktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får medföra en utspädning om mer än tjugo procent av det totala antalet utestående stamaktier efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas kontant, med apportegendom, genom kvittning eller på andra villkor. I det läge som bolaget befinner sig är det centralt för bolagets förmåga att skapa och maximera aktieägarvärde att ha tillräcklig finansiell flexibilitet och ett brett handlingsutrymme för styrelsen, vilket är vad det antagna bemyndigandet syftar till att tillhandahålla. Detta avser särskilt att kunna tillvarata möjligheter för väsentlig tillväxt både kommersiellt och baserat på bolagets pipeline, ha flexibilitet för att kunna tillvarata strategiska möjligheter såsom partnerskap och samarbeten, för att utöka bolagets aktieägarkrets eller i samband med börsnotering i USA.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.hansabiopharma.com.

Informationen lämnades för publicering genom kontaktpersonen nedan kl. 13.00 (CET) den 12 maj 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com 

Katja Margell, Head of Corporate Communications 
Hansa Biopharma 
Mobile: +46 (0) 768-198 326
E-mail: katja.margell@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmaföretag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som har visats möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter. Hansa har ett stort och växande forsknings- och utvecklingsprogram, baserat på företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning, och målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på www.hansabiopharma.com.