peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kommuniké från årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ)

30 jun 2022, 12:30
Regulatorisk information

Lund, 30 juni 2022. Hansa Biopharma AB, “Hansa” (Nasdaq Stockholm: HNSA), pionjär inom enzymteknik för sällsynta immunologiska tillstånd, har idag den 30 juni 2022 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Årsstämman i Hansa Biopharma AB (publ) (”Bolaget”) fattade följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2021. Vidare beslutades att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Anders Gersel Pedersen, Andreas Eggert, Eva Nilsagård, Hilary Malone och Mats Blom samt nyval av Peter Nicklin för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att välja Peter Nicklin som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska förbli oförändrat i förhållande till föregående år och utgå med 900 000 kronor till styrelseordförande och 300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Beslöts vidare att till ordförande av revisionsutskottet ska arvode utgå med 150 000 kronor och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter av revisionsutskottet, 40 000 kronor till ordförande av ersättnings­utskottet och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter som ingår i ersättnings­utskottet, 25 000 kronor vardera till ledamöter som ingår i det vetenskapliga utskottet samt med 20 000 USD till ordförande av U.S. utskottet. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Godkännande av styrelsens ersättnings­rapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättnings­rapport.

Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom ny paragraf införs i bolagsordningen som kommer att ange forum för hantering av vissa amerikanska värdepappersrelaterade krav. Införande av den nya paragrafen är villkorat av att U.S. Securities and Exchange Commission tillkännager att registreringsdokumentet Form F-1 avseende ett potentiellt erbjudande av amerikanska depåbevis i USA, vilka representerar stamaktier i Hansa Biopharma trätt i kraft.

Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktierätter för anställda inom Hansa Biopharma

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktierätter för anställda inom Hansa Biopharma-koncernen (”Aktierättsprogrammet 2022”), innebärande att sammanlagt högst 45 individer inom Hansa Biopharma-koncernen kan delta. Deltagare kommer att tilldelas rättigheter till prestationsaktier, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla stamaktier i Bolaget. Inom ramen för programmet kan högst 624 615 aktierätter komma att tilldelas deltagarna. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier baserade på aktierätter till deltagare i Aktierättsprogrammet 2022, Optionsprogrammet 2022 (såsom definierat nedan) och de tidigare antagna och utestående incitamentsprogram som godkänts av årsstämmorna 2018, 2019, 2020 och 2021 samt för att täcka sociala avgifter som kan uppstå till följd av programmen. Säkringsåtgärderna innefattar bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya C-aktier, bemyndigande att besluta om återköp av de emitterade C-aktierna samt, efter omvandling till stamaktier, beslut om vederlagsfri överlåtelse av stamaktierna till deltagare i Aktierättsprogrammet 2022, Optionsprogrammet 2022 (såsom definierat nedan) och de tidigare antagna och utestående incitamentsprogram som godkänts av årsstämmorna 2018, 2019, 2020 och 2021 samt i marknaden för att täcka eventuella sociala kostnader.

Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptioner för anställda inom Hansa Biopharma

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Hansa Biopharma (”Optionsprogrammet 2022”), innebärande att sammanlagt högst 15 anställda inom Hansa Biopharma-koncernen kan delta. Optionsprogrammet 2022 består av personaloptioner som har en intjänandeperiod om tre (3) år varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för erhållande av stamaktier under en period om tre (3) år. Inom ramen för programmet kan högst 452 307 optioner komma att tilldelas deltagarna. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya C-aktier, bemyndigande att besluta om återköp av de emitterade C-aktierna samt, efter omvandling till stamaktier, beslut om vederlagsfri överlåtelse av stamaktierna till deltagare i Optionsprogrammet 2022, Aktierättsprogrammet 2022 och de tidigare antagna och utestående incitamentsprogram som godkänts av årsstämmorna 2018, 2019, 2020 och 2021 samt i marknaden för att täcka eventuella sociala kostnader.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av nya stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet eller de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller utbyte av konvertibler ska inte innebära en utspädning om mer än tjugo procent av det totala antalet aktier utestående vid årsstämmans antagande av bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. I det läge som Bolaget befinner sig är det centralt för Bolagets förmåga att skapa och maximera aktieägarvärde att ha tillräcklig finansiell flexibilitet och ett brett handlingsutrymme för styrelsen, vilket är vad det antagna bemyndigandet syftar till att tillhandahålla. Detta avser särskilt att kunna tillvarata möjligheter för väsentlig tillväxt både kommersiellt och baserat på bolagets pipeline, ha flexibilitet för att kunna tillvarata strategiska möjligheter såsom partnerskap och samarbeten, för att utöka bolagets aktieägarkrets eller i samband med börsnotering i USA.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.hansabiopharma.com.

Informationen lämnades för publicering genom kontaktpersonen nedan kl. 12:30 (CEST) den 30 juni 2022

Filer

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma
Mobil: +46 (0) 709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com 

Katja Margell, Head of Corporate Communications 
Hansa Biopharma 
Mobile: +46 (0) 768-198 326
E-mail: katja.margell@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmaföretag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som har visats möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter. Hansa har ett stort och växande forsknings- och utvecklingsprogram, baserat på företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning, och målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på www.hansabiopharma.com.