peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Biopharma AB genomför en uppskrivning om 1,430 miljarder SEK av immateriella tillgångar hänförligt till Idefirix i moderbolagets finansiella rapporter - påverkar ej koncernredovisningen

4 jul 2023, 12:05
Regulatorisk information

Lund, Sverige, den 4 juli 2023 Hansa Biopharma AB (publ), (Nasdaq Stockholm: HNSA), en pionjär inom enzymteknik för sällsynta immunologiska tillstånd, meddelar idag att Bolaget har valt att göra en uppskrivning av immateriella anläggningstillgångar på 1,430 miljarder SEK, vilken har redovisats i moderbolagets finansiella rapporter i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) 4 kap. 6§ och RFR 2.

Uppskrivningen hänförs till Idefirix® som har erhållit ett villkorat godkännande i den Europeiska unionen (EU)/ESS och Storbritannien, som den första desensitiseringsbehandlingen för högsensitiserade vuxna patienter som ska genomgå njurtransplantation med positiv korstestning mot en tillgänglig avliden donator. Efter uppskrivningen kommer tillgången att ha ett ackumulerat anskaffningsvärde uppgående till 1,5 miljarder SEK i Hansa Biopharma AB:s finansiella rapporter. Uppskrivningen ökar bundet eget kapital i Hansa Biopharma AB med 1,430 miljarder SEK. Uppskrivningen medför också en skattepliktig temporär skillnad för vilken en uppskjuten skatteskuld uppgående till 0,295 miljarder SEK har redovisats med en motsvarande minskning av bundet eget kapital. Till följd av redovisningen av den uppskjutna skatteskulden har Hansa redovisat en uppskjuten skattefordring uppgående till 0,295 miljarder SEK hänförlig till tidigare oredovisade underskottsavdrag, vilken redovisas i resultaträkningen och ökar fritt eget kapital. Den uppskjutna skatteskulden och skattefordringen nettoredovisas i balansräkningen.

Verkligt värde på tillgången har blivit oberoende fastställt genom att tillämpa den så kallade ”avkastningsvärdeansatsen vilken beräknar värdet baserat på diskonterade framtida ekonomiska fördelar som tillgången förväntas bidra med.

Den immateriella anläggningstillgången kommer att vara föremål för löpande avskrivningar över nyttjandeperioden, vilken i dagsläget bedöms uppgå till åtminstone 10 år.         

Uppskrivningen av den immateriella anläggningstillgången kommer inte att påverka Hansas IFRS koncernredovisning.

Baker & McKenzie Amsterdam NV har bistått med oberoende värderingsexpertis och Fenix Advisory AB har bistått med oberoende redovisningsrådgivning.

Detta press­meddelande utgör insiderinformation som Hansa Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta press­meddelande.

För ytterligare information

Klaus Sindahl, VP Head of Investor Relations
M: +46 (0) 709–298 269
E: klaus.sindahl@hansabiopharma.com

Stephanie Kenney, VP Global Corporate Affairs
M: +1 (484) 319 2802
E: stephanie.kenney@hansabiopharma.com

Om Hansa Biopharma

Hansa Biopharma är ett banbrytande biofarmaceutiskt företag i kommersiell fas som utvecklar innovativa, livräddande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa har utvecklat en ledande enzymbehandling för klyvning av IgG-antikroppar (immunoglobulin) som ger högsensitiserade patienter möjlighet till njurtransplantation. Hansa har ett stort och växande forsknings- och utvecklingsprogram baserat på företagets egenutvecklade enzymteknologiplattform för IgG-klyvning. Målet är att tillgodose medicinska behov inom transplantation, autoimmuna sjukdomar, genterapi och cancer. Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på hansabiopharma.com.