peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma
Cancerceller

Onkologi

Vi arbetar ständigt på att vidareutveckla vår unika teknikplattform och lägga till fler områden där våra antikroppsklyvande enzymer kan göra verklig skillnad. Vi ser möjligheter att utöka vår plattform utöver de indikationer som finns i vår utvecklingspipeline idag, och vi arbetar på att utveckla nya enzymer för att bredda vår horisont ytterligare.

Utöver imlifidase har vi vårt program för nästa generationens IgG-klyvande enzymer för mer frekvent dosering, NiceR. Det är avsett att ge möjlighet till expansion till ett brett spektrum av potentiella indikationer, bland annat kroniska autoimmuna sjukdomar och genterapi, och även onkologiska indikationer. Inom vårt prekliniska EnzE-program utforskar vi kombinerad användning av godkända antikroppsbaserade cancerbehandlingar och IgG-modulerande enzymer

EnzE

Vårt program Enzyme-Based Antibody Enhancement, eller EnzE, är ett prekliniskt forsknings- och utvecklingsprogram för att utforska kombinerad användning av antikroppsbaserade cancerbehandlingar och IgG-modulerande enzymer. De flesta terapeutiska antikroppar har en verkningsmekanism som i hög grad bygger på interaktion mellan IgG:s Fc-del och så kallade Fc-gamma-receptorer, eller FcγR, på effektorceller. När den terapeutiska antikroppen är bunden till FcγR på effektorceller kan cellerna rikta in sig på tumörceller och döda dem genom olika immunreaktioner.

Höga nivåer av IgG i endogen plasma har förknippats med en begränsning av effekten av terapeutiska antikroppar. Det beror på att plasma-IgG kan konkurrera med terapeutiska antikroppar genom att mätta Fcγ-receptorerna på patientens immunceller och hindra dem från att effektivt döda cancercellerna.

Med hjälp av IgG-modulerande enzymer kan både hög- och lågaffina Fcγ-receptorer tömmas och den endogena antikroppspoolen elimineras1. Vår vision är att dessa enzymer ska kunna fungera som ett kraftfullt verktyg för att starta om den mänskliga antikroppsrepertoaren och skapa ett fönster för att ladda effektorceller med företrädesvis terapeutiska antikroppar. På så sätt skulle det gå att skapa ett stort antal dedikerade tumörsökande immunceller.

Vi utvärderar detta koncept och dess potentiella kliniska nytta inom EnzE-programmet, där vi utforskar möjligheterna inom onkologi, inklusive potentiella samarbeten, för att upprätta en klinisk utvecklingsplan.

Allogen hematopoetisk stamcellstransplantation

För patienter med olika former av cancer är cellterapier som allogen hematopoetisk stamcellstransplantation, allo-HSCT, eller benmärgstransplantation potentiellt livsavgörande behandlingar. Allo-HSCT är den enda botande behandlingen för många patienter med hematologiska hög-risk maligniteter och icke-maligna sjukdomar. Det är dock svårt att hitta en lämplig donator för sådana behandlingar, eftersom det krävs en genetisk matchning mellan donatorns och mottagarens HLA. Det innebär att donatorpoolen ofta utökas till att omfatta HLA-donatorer som inte matchar. Med HLA-donatorer som inte matchar ökar risken för att patienterna har IgG-antikroppar som reagerar negativt på donatorn, vilket minskar stamcellstransplantatets effektivitet. Vi tror att cellterapier, så som HSCT-transplantation, kan gynnas av imlifidase.

Referens

1. Järnum et al. Mol Cancer Ther. 2017 Sep;16(9):1887-1897