peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kallelse till årsstämma i Hansa Medical; Hans Schikan nomineras till ny styrelseledamot

4 maj 2015, 14:00
Regulatorisk information
Hansa Medical AB (publ) kallar till årsstämma den 2 juni 2015 kl. 17.00 på Elite Hotel, Ideon Science Park, Scheelevägen 27 i Lund. Valberedningen föreslår bland annat nyval av Hans Schikan till styrelseledamot.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANSA MEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 2 juni 2015 kl. 17.00 på Elite Hotel, Ideon Science Park, Scheelevägen 27 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 16.30 och efter stämman bjuder bolaget på lättare förtäring.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 27 maj 2015, dels senast den 27 maj 2015 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Hansa Medical AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö, via e-post till hansamedical@fredersen.se eller per fax 040-232003. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 27 maj 2015 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast kl. 12.00 den 27 maj 2015. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.hansamedical.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

0      Öppnande

1      Val av ordförande vid stämman

2      Upprättande och godkännande av röstlängd

3      Godkännande av dagordning

4      Val av en eller två justeringsmän

5      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6      Anförande av verkställande direktören

7      Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8      Beslut

a)     om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b)     om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c)     om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9      Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10   Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter

11   Beslut om principer för valberedning

12   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

13   Beslut om teckningsoptionsprogram och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

14   Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

15   Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten

16   Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 8b))
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 1, 9-11)
Valberedningen som bestått av Anders Blom (Nexttobe AB), ordförande, Fredrik Bogren (Farstorps Gård AB) och Sven Sandberg (eget aktieinnehav), föreslår årsstämman besluta

att Eddie Juhlin väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter,

att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag,

att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordförande och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter utom Anders Blom. Vidare arvode utgår med 40 000 kr till ordförande och 30 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i revisionsutskottet, 40 000 kr till ordförande och 25 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskottet samt med 25 000 kr vardera till styrelseledamöter som ingår i det vetenskapliga utskottet. Styrelseledamot kan, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag, under förutsättning att bolaget innehar F-skattsedel. På sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Birgit Stattin Norinder, Anders Blom, Stina Gestrelius, Per Olof Wallström och Cindy Wong samt att nyval sker av Hans Schikan,

att Birgit Stattin Norinder omväljs till styrelseordförande,

att välja KPMG AB som revisor i bolaget (KPMG AB har meddelat att Dan Kjellqvist kommer vara huvudansvarig revisor om KPMG AB väljs som revisor), samt

att följande huvudsakliga principer ska gälla för valberedning: Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti 2015. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2016. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat. Om någon ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Valberedningen ska inför årsstämman 2016 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer, revisorsarvoden samt principer för valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Hans GCP Schikan, född 1958. Apotekare, Utrecht Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Prosensa, Holland, samt i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) och Top Team Dutch Top Sector Life Sciences & Health. Ledamot i Biotechnology Industry Organization’s Emerging Companies Section Governing Board. Ledamot i Advisory Board BioScience Park Leiden.

Tidigare uppdrag: Verkställande direktör i Prosensa, Holland. Ordförande i Dutch Association of the Innovative Pharmaceutical Industry, Nefarma. Flertalet ledande befattningar inom dåvarande Organon och Genzyme. Styrelseledamot i Top Institute Pharma.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)
De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pension samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag och icke monetära förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammanlagt kunna utgå med högst 24 månadslöner. Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om teckningsoptionsprogram och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 13)
Styrelsen föreslår att Bolaget emitterar och överlåter teckningsoptioner enligt följande.

A. Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 400 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Cartela R&D AB (”Dotterbolaget”), ett helägt dotterbolag till Bolaget. Teckning ska ske senast den 15 juni 2015. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges i avsnitt B nedan.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 15 juni 2018 till och med den 15 juni 2019.

Teckningskursen ska uppgå till aktiens marknadsvärde vid utgivandet av optionerna med en årlig uppräkning om 7 procent. Det innebär att teckningskursen efter 3 år uppgår till ca 122,5 procent av nuvarande marknadsvärde för en aktie och efter 4 år uppgår till ca 131,1 procent. Utgångspunkten för beräkningen är den volymviktade aktiekursen under de tio handelsdagar som infaller omedelbart före utgivandet av teckningsoptionerna.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 400 000  kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,2 procent av det totala antalet aktier och av det totala röstetalet i Bolaget.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att införa detta incitamentsprogram, och att berörd medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie.

B. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma följande tre kategorier av anställda (inklusive nyanställda):

kATEGORImAX ANTAL optioner per PERSONmAX ANTAL TILL kATEGORI
A. Verkställande direktör150.000 st150.000 st
B. Ledningsgrupp (högst 5 personer)40.000 st150.000 st
C. Övriga anställda (högst 14 personer)10.000 st130.000 st

Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 2 juni 2015 till och med den 15 juni 2015 och i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske i hela poster av 1 000 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt beräknats till 8,60 kr per option baserat på en aktiekurs om 33 kr.

För deltagare i kategori B. och C. kommer Bolaget att genom en kontant engångsbonus subventionera upp till 60 procent av deltagarens premie. Den totala kostnaden för subventionerna, baserat på antaganden om optionsvärdet ovan, kan maximalt uppgå till 3,0 miljoner kr inklusive sociala avgifter. Utöver kostnaden för administration av programmet beräknas inga andra kostnader uppstå i samband med optionsprogrammet.

Optionerna skall i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för Bolaget till återköp av optionerna till det då aktuella marknadsvärdet om deltagarens anställning i Bolaget upphör.

Styrelsen för Bolaget skall kunna makulera teckningsoptioner som inte överlåtits till anställda eller teckningsoptioner som återköpts från anställda. Makulering skall anmälas till Bolagsverket för registrering.

C. Styrelsen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt A ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt punkt B ovan.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna beslutet om överlåtelse enligt ovan.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 10 procent av vid var tid utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 32 412 003.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolaget samt koncernredovisningen.

Lund i maj 2015

Hansa Medical AB (publ)

Styrelsen

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2015 kl. 14.00.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD och CFO
Mobiltelefon: 46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser.