peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

25 apr 2018, 08:00
Regulatorisk information
Hansa Medical AB (publ) kallar till årsstämma den 29 maj 2018 kl. 17.00 i Hörsalen vid Hansa Medicals lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 maj 2018 kl.17.00 i Hörsalen vid Hansa Medicals lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl.16.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 23 maj 2018, dels senast den 23 maj 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till adress Hansa Medical AB (publ), Box 785, 220 07 Lund eller via e-post till hansamedical@vinge.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 maj 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa på ovanstående adress senast den 23 maj 2018. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.hansamedical.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av mötet.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut:
9.1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
9.2. om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
9.3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
13. Val av revisorer.
14. Förslag om principer för utseende av valberedning.
15. Förslag om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare.
16. Förslag om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Hansa Medical i form av teckningsoptioner och/eller prestationsbaserade aktierätter.
17. Avslutning av mötet.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag om val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (ärende 2, 10-13)


Valberedningen bestående av Erika Kjellberg Eriksson (Nexttobe AB), ordförande, Max Mitteregger (Gladiator), Sven Sandberg (Thomas Olausson) och tidigare styrelseordförande Birgit Stattin Norinder och nuvarande styrelseordförande Ulf Wiinberg som sammankallade, har avgivit följande förslag till beslut.
• Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Dain Hård Nevonen från Advokatfirman Vinge (ärende 2).
• Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex (6) utan suppleanter (ärende 10).
• Antalet revisorer föreslås vara ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter (ärende 10).
• Styrelsearvode föreslås utgå med 900.000 kronor till styrelseordförande och 300.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter utom Angelica Loskog. Till ordförande av revisionsutskottet ska arvode utgå med 40.000 kronor och 30.000 kronor vardera till övriga ledamöter av revisionsutskottet, 40.000 kronor till ordförande av ersättningsutskottet och 25.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskottet samt med 25.000 kronor vardera till styrelseledamöter som ingår i det vetenskapliga utskottet (ärende 11).
• Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning (ärende 11).
• Omval av styrelseledamöterna Ulf Wiinberg, Stina Gestrelius, Birgit Stattin Norinder och Angelica Loskog samt nyval av Anders Gersel Pedersen och Andreas Eggert, samtliga för tiden till slutet av nästa årsstämma. Hans Schikan och Per Olof Wallström har avböjt omval. Ulf Wiinberg föreslås väljas till styrelseordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma (ärende 12).
• Omval av KPMG AB som revisor i bolaget. Vid omval har KPMG AB informerat om att Dan Kjellqvist kommer att vara huvudansvarig revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation (ärende 13).

För information om styrelseledamöterna som föreslagits till val hänvisas till nedan samt bolagets webbplats.

Anders Gersel Pedersen
Anders har lång erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin. Efter sin examen i medicin och forskartjänster vid Köpenhamns sjukhus arbetade han för Eli Lilly i 11 år. I januari 2000 gick Anders till H. Lundbeck A/S i Danmark och är för närvarande Executive Vice President för forsknings- och utvecklingsorganisationen, därmed ansvarig för upptäckten och utvecklingen av projektportföljen från prekliniska studier till marknadsundersökningar efter lansering. Han är medlem i Danska föreningen för internmedicin och styrelseledamot i ALK-Abelló A/S, Bavarian Nordic A/S och Genmab A/S. Anders tog sin läkarexamen och doktorsexamen i neuro-onkologi vid Köpenhamns universitet och en B.Sc. i företagsekonomi från Handelshögskolan i Köpenhamn. Född 1951.

Andreas Eggert
Andreas har mer än 20 års erfarenhet av ledarskap, inklusive kommersiell verksamhet, lansering och portföljförvaltning, varumärkesstrategi, marknadstillträde och strategisk rådgivning. Han hade positionen som Senior Group Vice President, Global Product Strategy & Portfolio Development, och ingick i bolagsledningen på H. Lundbeck A/S i Danmark där han var ansvarig för flera nya produktlanseringar och det kommersiella ledarskapet för att forma produktportföljen och utvecklingsprojekten. Tidigare var Andreas Vice President & Global Business Manager hos Wyeth/Pfizer i USA. Han innehade flera ledande kommersiella positioner för Wyeth i USA, Japan och Tyskland. Andreas var också en managementkonsult vid A.T. Kearney. Han har en MBA från Azusa Pacific University. Född 1967.

Valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning (ärende 14)
Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den
31 augusti 2018. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2019. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat. Om någon ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt, adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Valberedningen ska inför årsstämman 2019 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer, revisorsarvoden samt principer för valberedning.
Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag till beslut om disposition av bolagets resultat (ärende 9b)
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare (ärende 15)
De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pension samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön, aktiekursbaserade incitamentsprogram, avgångsvederlag och icke monetära förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås och ska inte överstiga 50 procent av den fasta årliga lönen. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammanlagt kunna utgå med högst 24 månadslöner.
Aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman.
Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Tidigare beslutade ersättningar till ledande befattningshavare som inte har förfallit till betalning
Utöver två incitamentsprogram beslutade enligt 16 kap. aktiebolagslagen, jfr s. 45 i årsredovisningen för 2017, och åtaganden att betala löpande ersättning såsom lön, pension och andra förmåner finns inga tidigare beslutade ersättningar till någon ledande befattningshavare som inte har förfallit till betalning. VD har rätt till avgångsvederlag efter upphörd anställning motsvarande sex månadslöner. Härutöver har tre andra ledande befattningshavarna rätt till avgångsvederlag efter upphörd anställning motsvarande sex månadslöner.

Beräknade kostnader för rörlig ersättning
Enligt aktiebolagslagen ska bolaget redovisa vad den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare kan komma att kosta vid olika tänkbara utfall. Kostnaden för rörlig ersättning kan maximalt komma att uppgå till cirka 7 miljoner kronor (motsvarande 50 procent av den sammanlagda fasta årliga lönen för de ledande befattningshavarna). Uppgiften baseras på att det finns sju ledande befattningshavare i bolaget.

Avsteg från de riktlinjer som beslutades år 2017
Bolaget har inte gjort några avsteg från de riktlinjer som beslutades vid årsstämman den 23 maj 2017.

Styrelsens förslag till antagande om långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Hansa Medical i form av teckningsoptioner och/eller prestationsbaserade aktierätter (ärende 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner och/eller prestationsbaserade aktierätter (”Aktierätter”) för anställda inom Hansa Medical-koncernen i enlighet med ärende 16 (a) nedan (”LTIP 2018”). Bolagsstämmans beslut om införande av LTIP 2018 enligt ärende 16 (a) ska som utgångspunkt vara villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt ärende 16 (b)-(c) nedan. Uppnås inte den majoritet på bolagsstämman som erfordras för beslut enligt ärende 16 (b)(i) och 16 (c) kan programmet komma att utgöras av endast Aktierätter enligt 16 (b)(ii) samt säkras genom att beslut istället fattas i enlighet med styrelsens förslag enligt ärende 16 (d) nedan. LTIP 2018 föreslås omfatta maximalt 52 deltagare.

Antagande av ett incitamentsprogram (ärende 16 (a))
Inom ramen för LTIP 2018 kommer deltagarna ges möjlighet att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde och/eller vederlagsfritt erhålla Aktierätter inom ramen för LTIP 2018 enligt de villkor som anges nedan. Varje deltagare får fritt välja mellan att investera i teckningsoptioner och/eller att erhålla Aktierätter. Värdet per deltagare för investering i teckningsoptioner (beräknat baserat på optionernas marknadsvärde vid tilldelningstillfället) och erhållande av Aktierätter (beräknat baserat på rätternas marknadsvärde vid tilldelningstillfället) får uppgå maximalt till ett värde (”Deltagarvärde”) och ett maximalt antal teckningsoptioner eller Aktierätter som bestäms utifrån vilken kategori deltagaren tillhör (se tabellen nedan).
Beslutar deltagaren att inte förvärva några teckningsoptioner kommer deltagaren tilldelas Aktierätter motsvarande hela Deltagarvärdet. Väljer deltagaren att förvärva 50 procent av Deltagarvärdet i teckningsoptioner kommer resterande 50 procent av Deltagarvärdet erhållas i Aktierätter. Väljer deltagaren att förvärva 100 procent av Deltagarvärdet i teckningsoptioner kommer inga Aktierätter att tilldelas den deltagaren. Som en följd av att deltagarna kan välja att förvärva teckningsoptioner och erhålla resterande Deltagarvärde i form av Aktierätter kommer utfallet av LTIP 2018 variera bland annat vad gäller kostnader och utspädning.

KategoriMaximalt antal anställdaMaximalt Deltagar-värde per anställd (mkr)Maximalt Deltagar-värde per kategori (mkr)Maximalt antal tecknings-optionerMaximalt antal Aktierätter
VD15,15,184.76951.385
Ledande befattningshavare (ledningsgrupp)81,59,4154.91593.907
Mellanchefer 110,77,7127.78777.462
Övriga anställda320,37,5123.94875.148
Totalt52n.a.29,8491.419297.902

Teckningsoptioner och/eller Aktierätter ska även kunna förvärvas av och tilldelas nyanställda som ännu inte anslutit sig till Hansa Medical-koncernen. För sådana förvärv och tilldelningar ska villkoren vara motsvarande vad som anges i detta förslag dock att sådana förvärv och tilldelningar inte ska kunna ske senare än dagen före årsstämman 2019.

Motiv för förslaget
Syftet med LTIP 2018 är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta medarbetare i Hansa Medical-koncernen samt att öka samstämmigheten mellan medarbetarnas, aktieägarnas och bolagets målsättningar samt höja motivationen till att nå och överträffa bolagets finansiella mål. Vid utformningen av LTIP 2018 har principerna som beslutades i samband med teckningsoptionsprogrammet 2015 samt LTIP 2016 beaktats. LTIP 2018 har utformats så att programmet omfattar högst 52 deltagare och ger möjlighet att kunna erbjuda framtida anställda deltagande i programmet. Styrelsen ser positivt på att samtliga anställda inom Hansa Medical-koncernen är aktieägare i bolaget. Bakgrunden till programmets struktur är att generera ett högt deltagande (då en investering är valfri) medan det samtidigt möjliggör för en potentiellt hög hävstångseffekt för dem som är villiga att investera i teckningsoptioner.

Genom att erbjuda incitament som är baserade på aktiekursutvecklingen premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde. LTIP 2018 belönar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att LTIP 2018 kommer att få en positiv effekt på Hansa Medical-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

Utarbetning av förslaget, utformning och hantering
LTIP 2018 har utarbetats av bolagets styrelse och dess ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare. LTIP 2018 har behandlats av styrelsen vid styrelsesammanträden under januari till april 2018.

Teckningsoptionerna ska omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för bolaget till återköp av optionerna till det då aktuella marknadsvärdet om deltagarens anställning i bolaget upphör. Styrelsen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen i Cartela R&D AB (”Dotterbolaget”), ett helägt dotterbolag till bolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt nedan. Styrelsen för bolaget ska kunna makulera teckningsoptioner som inte överlåtits till anställda eller teckningsoptioner som återköpts från anställda.

Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Aktierätterna, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar, inklusive besluta om kontant- eller annan avräkning för det fall det anses fördelaktigt för Hansa Medical baserat på utländska skatteregler. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Hansa Medical-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Aktierätterna inte längre uppfyller dess syften.

Tidigare incitamentsprogram i Hansa Medical
För en beskrivning av bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2017, sida 45, samt bolagets hemsida, www.hansamedical.com. Utöver där beskrivna program förekommer inga andra långsiktiga incitamentsprogram i Hansa Medical.

Förslag till beslut om antagande av del av långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner (ärende 16 (b)(i))
Styrelsen föreslår att bolaget emitterar och överlåter teckningsoptioner till deltagare och att överlåtelse sker till ett pris motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde. Bolaget ska emittera högst 491.419 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget. Teckning ska ske senast den 12 juni 2018. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges nedan.

Villkor
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny stamaktie i Hansa Medical. Teckning av stamaktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 12 juni 2021 till och med den 12 juni 2022. Teckningskursen ska uppgå till stamaktiens marknadsvärde vid erbjudande om teckning av teckningsoptionerna med en årlig uppräkning om 7 procent. Det innebär att teckningskursen efter tre år uppgår till cirka 122,5 procent av nuvarande marknadsvärde för en stamaktie och efter fyra år uppgår till cirka 131,1 procent. Utgångspunkten för beräkningen är den volymviktade aktiekursen under de tio handelsdagar som infaller omedelbart före erbjudande om teckning av teckningsoptionerna.

Alla deltagare utom VD kommer att erbjudas ett bidrag för att till viss del kunna finansiera teckningsoptionsförvärvet. Bidraget kommer att motsvara 25 procent av teckningsoptions-investeringen (efter skatt).

Fullständig omräkning vid eventuella utdelningar utbetalade till befintliga aktieägare kommer att ske genom att aktiekursen och antalet stamaktier per teckningsoption justeras i enlighet med standardmarknadspraxis och de allmänna villkoren för teckningsoptionerna.

Tilldelning av teckningsoptioner
Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Sista dag för tilldelning av teckningsoptioner ska vara dagen före årsstämman 2019.

För deltagare som ännu inte anslutit sig till Hansa Medical-koncernen ska förvärv ske till vid tilldelningstidpunkten aktuella marknadsvärdet.

Utspädning, kostnader och effekter på nyckeltal
Antalet teckningsoptioner och Aktierätter som tilldelas deltagarna kommer att variera beroende på hur deltagna väljer att fördela sina Deltagarvärden. Som en följd av detta kommer utspädningen, kostnaderna och effekter på nyckeltal variera och nedan beskrivs detta utifrån ett maximalt antal teckningsoptioner. För motsvarande information avseende Aktierätterna, vänligen se nedan.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt beräknats till 60,60 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 231 kronor per aktie. För alla deltagare utom verkställande direktör kommer bolaget att genom en kontant engångsbonus subventionera upp till 25 procent av deltagarens premie efter skatt. Den totala kostnaden för subventionerna, baserat på antaganden om optionsvärdet ovan, kan maximalt uppgå till 18,8 miljoner kronor inklusive sociala avgifter. Utöver kostnaden för administration av programmet beräknas inga andra kostnader uppstå i samband med optionsprogrammet.

Vid maximal tilldelning av teckningsoptioner kommer 491.419 teckningsoptioner förvärvas av deltagarna, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 1,3 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Med beaktande av de aktier som kan emitteras enligt tidigare implementerade incitamentsprogram i bolaget uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 3,0 procent vid full utspädning. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

Förslag till beslut om antagande av del av långsiktigt incitamentsprogram i form av Aktierätter (ärende 16 (b)(ii))
Deltagarna kommer ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier inom ramen för LTIP 2018, så kallade ”Prestationsaktier”, enligt de villkor som anges nedan. Antalet Aktierätter som kan tilldelas deltagarna är maximalt 297.902 och följer av utfallet av det Deltagarvärde som återstår efter deltagarnas förvärv av teckningsoptioner. Det återstående Deltagarvärdet för respektive deltagare kommer efter tilldelningstillpunkten erhålla resterande Deltagarvärde i form av Aktierätter.

Villkor
En Aktierätt kan utnyttjas förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, från starten av LTIP 2018 för respektive deltagare, till och med den dag som infaller tre år därefter (”Intjänandeperioden”), fortfarande är anställd inom Hansa Medical-koncernen. Sista dag för tilldelning av Aktierätter ska vara dagen före årsstämman 2019.

Utöver kravet på deltagarens fortsatta anställning enligt ovan uppställs även ett visst avkastningskrav, baserat på så kallad totalavkastning för Hansa Medical-aktien. En deltagares Aktierätter berättigar till Prestationsaktier om totalavkastningen (avkastningen till aktieägarna i form av kursuppgång samt återinvestering av eventuella utdelningar under Intjänandeperioden) på bolagets stamaktie under Intjänandeperioden överstiger nedan angivna procentsatser.

Prestationsvillkoret är fastställt till en ”minimumnivå” och ”maximumnivå”, där antalet Aktierätter som kan resultera i tilldelning av Prestationsaktier ökas linjärt mellan minimumnivån och maximumnivån. För att Rättigheterna ska kunna resultera i tilldelning av Prestationsaktier krävs emellertid att minimumnivån uppnås eller överskrids. Om fastställd minimumnivå för prestationsvillkoret uppnås berättigar 25 procent av varje deltagares Aktierätter till Prestationsaktier. Om maximinivån uppnås berättigar 100 procent av varje deltagares Aktierätter till Prestationsaktier.

Miniminivån för varje deltagare ska utgöra ett avkastningskrav om 25 procent under Intjänandeperioden och maximinivån utgörs av ett avkastningskrav om 100 procent.

Aktierätterna
För Aktierätterna ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:
• Aktierätterna tilldelas vederlagsfritt senast dagen före årsstämman 2019.
• Aktierätterna intjänas under Intjänandeperioden.
• Aktierätterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
• Varje Aktierätterna ger deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie efter Intjänandeperiodens slut (med vissa undantag där erhållandetidpunkten kan tidigareläggas), under förutsättning att deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd i Hansa Medical-koncernen vid Intjänandeperiodens slut.
• För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer bolaget även att kompensera deltagarna för lämnade utdelningar genom att öka det antal Prestationsaktier som respektive Aktierätt ger rätt till efter Intjänandeperioden.

Tilldelning av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2018 och säkringsåtgärder
För att kunna tilldela Prestationsaktier på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för överlåtelse av stamaktier till deltagare i LTIP 2018. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet att vara, och föreslår därför att bolagsstämman, beslutar om (i) att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission av högst 391.503 C-aktier till medverkande bank, varav högst 93.601 C-aktier ska kunna emitteras för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTIP 2018, och (ii) att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier i enlighet med 16 (c)(ii) nedan.

Efter omvandling av C-aktierna till stamaktier avses stamaktierna överlåtas dels till deltagare i LTIP 2018, dels i marknaden för att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till LTIP 2018, huvudsakligen sociala avgifter. För detta ändamål föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om (iii) att besluta om vederlagsfri överlåtelse av högst 297.902 egna stamaktier till deltagare i enlighet med LTIP 2018 och att högst 93.601 stamaktier ska kunna överlåtas för att säkra sociala kostnader med anledning av LTIP 2018.

Om erforderlig majoritet för beslut i enlighet med ovan beskrivna säkringsåtgärder inte uppnås, kan programmet istället säkras genom att beslut om ingående av aktieswapavtal fattas i enlighet med styrelsens förslag enligt ärende 16 (d) nedan.

Utspädning, kostnader och effekter på nyckeltal
Antalet teckningsoptioner och Aktierätter som tilldelas deltagarna kommer att variera beroende på hur deltagna väljer att fördela sina Deltagarvärden. Som en följd av detta kommer utspädningen, kostnader och effekter på nyckeltal och nedan beskrivs detta utifrån ett maximalt antal Aktierätter. För motsvarande information avseende teckningsoptionerna, vänligen se ovan.

Maximal utspädning av LTIP 2018, som är en kombination av två programtyper, inträffar om samtliga deltagare endast väljer teckningsoptioner. LTIP 2018 kan sålunda inte resultera i högre utspädning än som det är beskrivet under ärende 16 (b)(i) ovan om ”Utspädning, kostnader och effekter på nyckeltal”. Aktierätterna kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att Aktierätterna ska kostnadsföras som en personalkostnad över Intjänandeperioden.

Kostnaden för programmet antas uppgå till cirka 25,5 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2 på grundval av följande antaganden: (i) att inga teckningsoptioner men 297.902 (det vill säga det maximala antalet) Aktierätter tilldelas (ii) att aktiepriset vid start för LTIP 2018 uppgår till 231 kronor per aktie, (iii) en uppskattad genomsnittlig årlig uppgång av aktiekursen om 26 procent (iv) att prestationsvillkoren uppfylls fullt ut, samt (v) en beräknad årlig personalomsättning om 5 procent. Baserat på samma antaganden som ovan, samt under förutsättning om sociala avgifter om 31,42 procent beräknas kostnaderna för sociala avgifter uppgå till cirka 37,1 miljoner kronor. Tillsammans med IFRS 2-kostnaden resulterar det därmed i beräknade kostnader om 20,9 miljoner kronor per år inklusive sociala avgifter.

Vid maximal tilldelning av Aktierätter och förutsatt att säkringsåtgärder enligt ärende 16 (c) nedan beslutas av bolagsstämman kommer högst 297.902 stamaktier att tilldelas deltagare enligt LTIP 2018, samt att 93.601 stamaktier kommer användas för att täcka eventuella sociala avgifter till följd av LTIP 2018, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 1,0 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Med beaktande av de aktier som kan emitteras enligt tidigare implementerade incitamentsprogram i bolaget uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 2,8 procent vid full utspädning. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

Bemyndigande för styrelsen om riktad emission av C-aktier, bemyndigande om återköp av emitterade C-aktier, överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i aktierättsprogrammet och i marknaden (ärende 16 (c))
Samtliga beslut under ärende 16 (c)(i)-(iii) föreslås vara villkorade av varandra och föreslås därför antas gemensamt.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier (ärende 16 (c)(i))
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital med högst 391.503 kronor genom emission av högst 391.503 C-aktier, vardera med kvotvärde om en (1) krona. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av medverkande bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till anställda i enlighet med det långsiktiga incitamentsprogrammet samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2018.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier (ärende 16 (c)(ii))
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2018.

Beslut om överlåtelse av egna stamaktier (ärende 16 (c)(iii))
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att C-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av C-aktier i enlighet med ärende 16 (c)(ii) ovan kan, efter omvandling till stamaktier, överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTIP 2018 i enlighet med beslutade villkor samt överlåtas för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2018.

Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att högst 297.902 stamaktier ska kunna överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för LTIP 2018, samt att högst 93.601 stamaktier ska kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka eventuella sociala avgifter i enlighet med villkoren för LTIP 2018. Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Aktieswapavtal med tredje part (ärende 16 (d))
För den händelse erforderlig majoritet för ärende 16 (c) ovan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om att säkra LTIP 2018 genom att Hansa Medical på marknadsmässiga villkor ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta stamaktier i Hansa Medical till deltagarna.

Majoritetskrav
För giltigt beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets anställda (ärende 16 (b)(i) och 16 (c)) krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 38.208.386, varav 37.878.125 av aktieslaget stam och 330.261 av aktieslaget C. Bolaget innehar totalt 330.261 egna aktier av aktieslaget C. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 37.911.151,1, varav bolaget innehar 33.026,1 röster.

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorernas yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2017 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolaget samt koncernredovisningen.

Lund i april 2018
Hansa Medical AB (publ)
Styrelsen