peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter
himlen med vita moln över fönster

Bolagsstyrning

Policy för styrelsen

Styrelsen har som övergripande uppgift att förvalta bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning på bästa möjliga sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma koncernens verksamhet och utveckling, dess ekonomiska situation samt utvärdera den operativa ledningen.

Detaljer om styrelsens verksamhet och ansvar finns i den senaste årsredovisningen. Styrelsen arbetar efter en arbetsordning som fastställs årligen och som reglerar frekvens och dagordning för styrelsemöten, distribution av material till sammanträden samt ärenden att föreläggas styrelsen som information eller för beslut. Arbetsordningen reglerar vidare hur styrelsearbetet fördelas mellan styrelsen och dess utskott i förekommande fall. Styrelsen har även antagit en VD-instruktion som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och verkställande direktören samt definierar verkställande direktörens befogenheter.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet.

Utvärdering av styrelsens arbete

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet.

Ledningens aktietransaktioner

Enligt tillämplig insiderlagstiftning ska ledamöter i Hansa Biopharmas styrelse och medlemmar i koncernledningen rapportera transaktioner i finansiella instrument relaterade till Hansabiopharma till Finansinspektionen. Se information om styrelseledamöter och koncernledningsmedlemmars aktieinnehav i Vår ledning. För transaktioner hänvisas till Finansinspektionens hemsida via följande länk:

Transaktionsöversikt