HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma logotyp
EN,SE

Bolagsstyrning

Bilden nedan illustrerar Hansa Biopharmas bolagsstyrningsmodell. Den visar även bolagens centrala organ under 2021. Mer information om väsentliga externa och interna regler och policyer som påverkar bolagsstyrningen återfinns i vår årsredovisning för 2020.

Bolagsstyrning

Styrelseutskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottet bestod efter årsstämman 2020 av Eva Nilsagård, ordförande, Mats Blom och Andreas Eggert. Utskottet ska föra protokoll vid sina möten och göra protokollen tillgängliga för styrelsen. Revisionsutskottet ska fullgöra de uppgifter som åläggs revisionsutskott i lag och i Koden. Revisionsutskottet har följande huvudsakliga uppgifter:

 • övervaka bolagets finansiella resultat och rapportering
 • med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, interna revision och riskhantering
 • inhämta information om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen
 • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster
 • besluta om riktlinjer för andra tjänster än revisionstjänster som den externa revisorn kan tillhandahålla bolaget.

Valberedning

Hansa Biopharmas valberedning består av Natalie Berner (som representant för Redmile Group), Thomas Olausson, och Jannis Kitsakis (som representant för AP4).

Valberedningen förbereder ett förslag vad gäller antal styrelseledamöter och de personer de föreslår att stämman ska välja till styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande, och ett förslag till arvode för ordförande och övriga styrelseledamöter, såväl som ett förslag till ersättning för styrelseledamöternas utskottsarbete. Valberedningen föreslår också revisor inklusive revisionsarvode. Slutligen föreslår valberedningen principer för valberedningen inför årsstämman 2022. Förslagen kommer att publiceras i samband med kallelsen till årsstämman 2021.

Principer för utseende av valberedningen

Vetenskapligt utskott

Det vetenskapliga utskottet består efter årsstämman 2020 av Anders Gersel Pedersen, ordförande, Birgit Stattin Norinder och Andreas Eggert. Utskottet ska föra protokoll vid sina möten och göra protokollen tillgängliga för styrelsen.

 • Det vetenskapliga utskottet har följande huvudsakliga uppgifter:
 • bistå styrelsen med rekommendationer avseende bolagets forsknings-och utvecklingsstrategier och möjligheter,
 • utföra sådana andra uppgifter som bedöms nödvändiga eller lämpliga i samband med utförandet av ovanstående, och utföra sådana andra uppgifter som styrelsen från tid till annan anvisar.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har efter årsstämman 2020 bestått av Birgit Stattin Norinder, ordförande, Ulf Wiinberg och Anders Gersel Pedersen. Ersättningsutskottet ska fullgöra de uppgifter som anges I Koden. Utskottet ska föra protokoll vid sina möten och göra protokollen tillgängliga för styrelsen.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att

 • bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, bland annat genom att för styrelsen föreslå de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman ska besluta om,
 • följa och utvärdera eventuella pågående och under året beslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen,
 • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättning till ledande befattningshavare

Stämmor

Bolagsstämma

2021

Årsstämma 2021 i Hansa Biopharma AB (publ)

Hansa Biopharma AB (publ), org.nr 556734-5359, med säte i Lund, kommer att hålla  årsstämma onsdagen den 12 maj 2021.

Information om årsstämman och formerna för dess genomförande kommer att framgå av kallelsen till årsstämman. Aktieägare som önskar framlägga förslag till årsstämman kan göra det senast sju veckor innan årsstämman via e-post till ir@hansabiopharma.com eller via brev till Hansa Biopharma, Box 785, 220 07 Lund.

Kallelse till årsstämma 2021

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Valberedningens i Hansa Biopharma AB motiverade yttrande inför årsstämman 2021

Fullmaktsformulär

2020

Kallelse till årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ)

Hansa Biopharma AB (publ), org.nr 556734-5359, med säte i Lund, kallar till årsstämma tisdagen den 23 juni 2020 kl. 15:00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 14:00 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt att delta vid årsstämman

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 16 juni 2020, dels senast den 16 juni 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till adress Advokatfirman Vinge KB, Att: Stephanie Stiernstedt, Box 1703, 111 87 Stockholm eller via e-post till hansabiopharma@vinge.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 16 juni 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Styrelsens förslag om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptioner för anställda inom Hansa Biopharma

Styrelsens förslag till en ny bolagsordning

Styrelsens förslag till ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens i Hansa Biopharma AB (publ) redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Kallelse (pressmeddelande)

HNSA AGM 2020 Stäemmoprotokoll (exkl röestläengd)

Valberedningens i Hansa Biopharma AB motiverade yttrande inför årsstämman 2020

Villkor för Hansa Biopharma ABs Optionsprogram 2020 - Terms and conditions for the Option Program 2020 in Hansa Biopharma AB

Formulär för förhandsröstning

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktieprogram för anställda inom Hansa Biopharma

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

2019

Kallelse till årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ)

Hansa Biopharma AB (publ), org. nr 556734-5359, med säte i Lund, kallar till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 17.00 i hörsalen bredvid bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Registreringen börjar kl. 16.30 CEST och avbryts när stämman öppnas.

Rätt att delta vid årsstämman

För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägaren vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 16 maj 2019 samt göra en anmälan till bolaget om sin avsikt att delta i årsstämman senast den 16 maj 2019. Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Hansa Biopharma AB (publ), Box 785, 220 07 Lund eller via e-post till agm@hansabiopharma.com. Vid anmälan ska anges aktieägarens namn, personnummer eller organisationsnummer, telefon dagtid samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade i en banks eller annan förvaltares eller värdepappersmäklares namn måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta vid årsstämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 16 maj 2019 och bör begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Läs den fullständiga kallelsen till årsstämman här

Yttrande från valberedningen för Hansa Biopharma AB (publ) till årsstämman 2019

Fullmaktsformulär för aktieägare till årsstämman 2019

Hansa Biopharma AB (publ) Årsredovisning 2018

Styrelsens förslag att anta ett långsiktigt incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner och personaloptioner för anställda i Hansa Biopharma

Styrelsens förslag att anta ett långsiktigt incitamentsprogram baserat på prestationsbaserade aktierätter för anställda i Hansa Biopharma

Villkor för optionsprogrammet 2019 i Hansa Biopharma AB (publ) i serie 2

Styrelsens försäkran enligt kapitel 19, avsnitt 22 i Aktiebolagslagen

Villkor för optionsprogrammet 2019 i Hansa Biopharma AB (publ) i serie 1

Förvaltningsberättelse för Hansa Biopharma AB (publ), om ersättningsutskottets utvärdering av ersättningen till koncernledningen

Revisors uttalande enligt kapitel 8, avsnitt 54 i aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Rapport från årsstämman i Hansa Biopharma AB (publ) 2019

Protokoll från Årsstämma i Hansa Biopharma AB den 22 maj 2019

2018

Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Hansa Medical AB (publ) kallar till årsstämma den 29 maj 2018 kl. 17.00 i Hörsalen vid Hansa Medicals lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 maj 2018 kl. 17.00 i Hörsalen vid Hansa Medicals lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 16.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt att delta vid årsstämman

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 23 maj 2018, dels senast den 23 maj 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till adress Hansa Medical AB (publ), Box 785, 220 07 Lund eller via e-post till hansamedical@vinge.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 maj 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Läs hela kallelsen till Årsstämman (pdf)

Aktieägares rösträttsfullmakt Årsstämma 2018

Ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Hansa Medicals Årsredovisning 2017

Revisorsyttrande

Styrelsens yttrande enligt 19 kap

Valberedningens motiverade yttrande Årsstämma 2018

Styrelsens fullständiga förslag till antagande om långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Hansa Medical

Teckningsoptionsvillkor

Protokoll fört vid Årsstämman i Hansa Medical AB den 29 maj 2018

2017

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 23 maj 2017 kl. 17.00 i hörsalen intill bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 16.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt att delta vid årsstämman

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 17 maj 2017, dels senast samma dag till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Hansa Medical AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö, via e-post till hansamedical@fredersen.se eller per fax 040-232003. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 17 maj 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB.pdf

Rösträttsfullmakt.pdf

Valberedningens motiverade yttrande 2017 final.pdf

Hansa Medical Årsredovisning 2016.pdf

Revisorsyttrande.pdf

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavaref.pdf

Ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare.pdf

Protokoll fört vid årsstämman i Hansa Medical AB (publ) den 23 maj 2017.pdf

2016-2008

2016

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas till årsstämma den 11 maj 2016 kl. 17.00 i hörsalen intill bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 16.30 och pågår fram till det att stämman öppnas. Efter stämman bjuder bolaget på lättare förtäring.

Rätt att delta vid årsstämman

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 4 maj 2016, dels senast den 4 maj 2016 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Hansa Medical AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö, via e-post till hansamedical@fredersen.se eller per fax 040-232003. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 4 maj 2016 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Rösträttsfullmakt

Hansa Medical Årsredovisning 2015

Ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledandebefattningshavare

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Revisors yttrande

Protokoll fört vid Årsstämma i Hansa Medical AB (publ) den 11 maj 2016.pdf

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Extra bolagsstämma

2018

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas till extra bolagsstämma den 29 oktober 2018 kl. 10.00 i Hansa Medicals lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Fullmaktsformulär.pdf

Protokoll fört vid Extra Bolagsstämma i Hansa Medical AB (pub) den 29 oktober 2018.pdf

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas till extra bolagsstämma den 11 december 2018 kl. 10.00 i Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 72 i Lund.

Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Fullmaktsformulär.pdf

Protokoll fört vid Extra Bolagsstämma i Hansa Medical AB (pub) den 11 december 2018.pdf

Incitamentsprogram

Som en del av bolagsstrategin och för att behålla och motivera våra medarbetare beslutade följande årsstämmorna att anta långsiktiga incitamentsprogram.

Långsiktigt Incitamentsprogram 2020

Hansa Biopharmas årsstämma den 23 juni 2020 beslutade att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, LTIP 2020, baserat på (a) prestationsbaserade aktierätter och (b) personaloptioner.

LTIP 2020 baserat på prestationsbaserade aktierätter

I enlighet med villkoren i LTIP 2020 kan vissa nyckelmedarbetare delta i programmet och dessa har rätt att vederlagsfritt erhålla så kallade prestationsbaserade aktier (en ”aktierätt”) som, under förutsättning att vissa förutbestämda prestationsvillkor (som finns sammanfattade i korthet nedan) och övriga kriterier uppfylls, ger deltagarna rätt att vederlagsfritt förvärva stamaktier i Hansa Biopharma AB. Varje enskild aktierätt representerar rätten att förvärva en aktie och ska löpa under en intjänandeperiod om tre år med början den dag den allokeras till en deltagare (”intjänandeperioden”).

Det slutliga antalet aktier som en deltagare har rätt att erhålla villkoras bland annat av att följande prestationsvillkor uppfylls, eller i vilken utsträckning de uppfylls, under intjänandeperioden (”prestationsvillkoren”):

 • Villkor 1: Den randomiserade kontrollerade prövningen i USA slutförs under intjänandeperioden.
 • Villkor 2: Presentation av data från den pågående fas 2-studien i antingen AMR eller GBS slutförs under intjänandeperioden med data som ger en gedigen vetenskaplig grund för att fortsätta något av de två programmen.
 • Villkor 3: Minst 70 procent av de riktade transplantationscentren i Europa har påbörjats under intjänandeperioden.
 • Villkor 4: Total avkastning till aktieägarna på minst 25 procent.

Högst 505 096 aktierätter kan delas ut till deltagarna i samband med LTIP 2020 från dagen som följer på årsstämman 2020 fram till dagen före årsstämman 2021.

Per den 31 december 2020 hade 389 556 aktierätter allokerats till deltagarna i programmet.

LTIP 2020 baserat på aktieoptioner

Årsstämman 2020 beslutade också att anta ett personaloptionsprogram enligt villkoren för LTIP 2020. Ledande befattningshavare kan delta i programmet och få personaloptioner kostnadsfritt.

Optionsprogrammet 2020 består av personaloptioner som tilldelas kostnadsfritt och varje personaloption berättigar innehavaren att teckna en ny stamaktie i Hansa Biopharma AB. För varje personaloption har innehavaren rätt att erhålla en ny stamaktie i Hansa Biopharma AB till en inlösenkurs om 315,75 SEK, vilket motsvarar 125 procent av den volymviktade genomsnittliga aktiekursen under de tio handelsdagarna omedelbart före erbjudandet om att teckna sig för personaloptionerna. Personaloptionerna har en intjänandeperiod på tre år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna under en period om en månad. 

Högst 506 280 personaloptioner kan delas ut till deltagarna i samband med LTIP 2020 från dagen efter årsstämman 2020 fram till dagen före årsstämman 2021. Den 31 december 2020 har 477 520 personaloptioner tilldelats deltagarna i planen inom LTIP 2020.

Långsiktigt Incitamentsprogram 2019

Hansa Biopharma AB:s årsstämma den 22 maj 2019 beslöts att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2019). I enlighet med villkoren i LTIP 2019 kan vissa nyckelmedarbetare delta i programmet och dessa har rätt att vederlagsfritt erhålla så kallade prestationsbaserade aktier (en ”aktierätt”) som, under förutsättning att vissa förutbestämda prestationsvillkor (som finns sammanfattade i korthet nedan) och övriga kriterier uppfylls, ger deltagarna rätt att vederlagsfritt förvärva stamaktier i Hansa Biopharma AB. Varje enskild aktierätt representerar rätten att förvärva en aktie och ska löpa under en intjänandeperiod om tre år med början den dag den allokeras till en deltagare (”intjänandeperioden”). Det slutliga antalet aktier som en deltagare har rätt att erhålla är, bland andra villkor, beroende av att följande prestationsvillkor uppfylls under intjänandeperioden (”prestationsvillkoren”):

› Villkor 1: Erhålla marknadsgodkännande i EU från EMA

› Villkor 2: Erhålla marknadsgodkännande i USA från FDA

› Villkor 3: Total avkastning till aktieägarna (TSR) på minst 25 procent

Högst 550 699 aktierätter kan delas ut till deltagarna i samband med LTIP 2019 från dagen som följer på årsstämman 2019 fram till dagen före årsstämman 2020. För att finansiera LTIP 2019 (inklusive sociala avgifter) beslutade årsstämman 2019 vidare att bemyndiga styrelsen att emittera högst 715 910 C-aktier, vilka kan konverteras till stamaktier, varvid bolagets aktiekapital inte får utökas med mer än 715 910 SEK. C-aktierna emitterades och köptes av företaget i september 2019. Per den 31 December 2019 innehade företaget 1 421 457 C-aktier som egna aktier.

Aktieoptionsprogram SOP 2019

Årsstämman 2019 beslöt att anta ett aktieoptionsprogram, SOP 2019. SOP 2019 består av två optionsserier:

Serie 1 – Teckningsoptioner, och serie 2 – Personaloptioner.

Serie 1 består av högst 169 848 teckningsoptioner som kan överföras till de ledande befattningshavare som är skattepliktiga i Sverige. Teckningsoptionerna kan utnyttjas efter cirka tre år (intjänandeperioden), varefter innehavaren har rätt att utnyttja teckningsoptionerna för att teckna sig för stamaktier i bolaget under en period om en månad. Överföringen till deltagarna görs till en kurs som motsvarar optionernas marknadsvärde vid tidpunkten för överföringen. Bolaget kommer, före skatt, att subventionera upp till 100 procent av priset för överföringen av teckningsoptionerna genom en kontant engångssubvention som erbjuds till deltagarna.

Serie 2 består av högst 268 705 personaloptioner som kan överföras till ledande befattningshavare. För varje personaloption har innehavaren rätt att teckna sig för en ny stamaktie i Hansa Biopharma AB. Optionerna har tilldelats utan vederlag. Personaloptionerna har en intjänandeperiod på tre år (”intjänandeperioden”), varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna under en period om en månad. För varje tecknings- eller personaloption har innehavaren rätt att teckna sig för en ny stamaktie i Hansa Biopharma till en teckningskurs som motsvarar 110 procent av den volymviktade genomsnittliga aktiekursen under de tio (10) handelsdagar som direkt föregår erbjudandet om att teckna sig för teckningsoptionerna.

För att finansiera SOP 2019 (inklusive hänförliga sociala avgifter) beslutade årsstämman 2019 vidare att bemyndiga styrelsen att emittera högst 438 553 stamaktier, varvid bolagets aktiekapital får utökas med högst 438 553 SEK.ed by more than SEK 438,553. SOP 2019,

Långsiktigt incitamentsprogram 2018

Årsstämman i Hansa Medical den 29 maj 2018 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i Hansa Medical, innebärande att sammanlagt högst 52 individer inom Hansa Medical-koncernen kan delta. Deltagarna i programmet ges möjlighet att välja att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde och/eller vederlagsfritt erhålla så kallade prestationsbaserade aktierätter vilka, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, kan ge rätt att erhålla aktier i Bolaget.

Inom ramen för programmet kan högst 491.419 teckningsoptioner eller 297.902 aktierätter komma att tilldelas deltagarna. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier baserade på aktierätter till deltagare vid slutet av programmet samt för att täcka sociala avgifter som kan uppstå till följd av programmet. Säkringsåtgärderna innefattar ett emissionsbemyndigande för styrelsen att emittera högst 391.503 C-aktier, varav 93.601 C-aktier ska kunna emitteras för att täcka sociala avgifter, ett bemyndigande för styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och ett beslut om överlåtelse av de återköpta aktierna, efter omvandling till stamaktier, till deltagare i programmet samt i marknaden för att kassaflödesmässigt säkra betalning av sociala avgifter.

Långsiktigt Incitamentsprogram 2016

Vid extra bolagsstämma i Hansa Medical den 21 november 2016 beslöts att anta ett långsiktiga incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktieprogram riktat till anställda i koncernen (”LTIP 2016”). LTIP 2016 har utformats för att motivera och behålla kompetenta medarbetare och för att öka samstämmigheten mellan medarbetarnas, aktieägarnas och bolagets målsättningar samt höja motivationen till att nå och överträffa bolagets finansiella mål.

Deltagare som, med vissa undantag, är anställda av Hansa Medical under hela löptiden om tre år kommer vid utgången av perioden att vederlagsfritt erhålla så kallade prestationsaktier, dvs. noterade Hansa Medical-aktier, under förutsättning att totalavkastningen (avkastningen till aktieägarna i form av kursuppgång samt återinvestering av eventuella utdelningar under intjänandeperioden) på bolagets stamaktie under programmets löptid överstiger 25 procent (maximal tilldelning erhålls om totalavkastningen uppgår till 100 procent).

Per den 19 maj 2017 hade 26 personer valt att delta i LTIP 2016 innebärande att det sammanlagda antalet aktier som kan komma att tilldelas enligt LTIP 2016 högst kommer att uppgå till 289.750 stamaktier. Tillsammans med högst 96.000 stamaktier som kan användas för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTIP 2016 motsvarar detta totalt 1,1 procent av befintligt antal stamaktier i Hansa Medical. Kostnader för LTIP 2016 redovisas enligt IFRS 2. Se styrelsens förslag till bolagsstämman för ytterligare detaljer.

Ersättningspolicy

Ersättning till styrelsen

Till styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Årsstämman 2020 beslutade att arvoden till styrelsen för arbetet under 2020 skulle utgå med

 • 900 000 SEK till styrelsens ordförande samt
 • 300 000 SEK till vardera övriga styrelseledamöter
 • 75 000 SEK till ordförande och 40 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i revisionsutskottet,
 • 40 000 SEK till ordförande och 25 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskottet
 • 25 000 SEK vardera till styrelseledamöter som ingår i det vetenskapliga

Avtal om avgångsvederlag eller andra förmåner finns varken för styrelsens ordförande eller för övriga styrelseledamöter.

Läs mer

Ersättning till VD

Under 2020 var ersättningen till VD 8 854 KSEK i lön, bonus och övriga förmåner.

Vid uppsägning, från bolagets sida gäller en uppsägningstid på högst sex månader. Fast lön under uppsägningstiden och ett eventuellt avgångsvederlag får inte tillsammans överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontanta lönen för 18 månader för VD, dvs. 6 plus 12 månader.

VD ansvarar själv för sin pensionsavsättning, bolaget har därmed inga direkta pensionskostnader för VD.

Läs mer

Ersättning till revisorer

KPMG och Wilkins Kennedy Audit Service utför revisionsuppdrag för Hansa Biopharma. Arvodet för revisionsuppdrag uppgick till SEK 695,000 under 2020. Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen.

Läs mer

Policy för styrelsen

Styrelsen har som övergripande uppgift att förvalta bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning på bästa möjliga sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma koncernens verksamhet och utveckling, dess ekonomiska situation samt utvärdera den operativa ledningen.

I styrelsen avgörs bland annat frågor avseende koncernens strategiska inriktning och organisation, affärsplaner, finansiella planer och budget samt beslutas om väsentliga avtal, större investeringar och åtaganden samt finans-, informations- och riskhanteringspolicy.

Styrelsen ska även se till att bolaget upprättar en insiderinstruktion. Styrelsen arbetar efter en arbetsordning som fastställs årligen och som reglerar frekvens och dagordning för styrelsemöten, distribution av material till sammanträden samt ärenden att föreläggas styrelsen som information eller för beslut. Arbetsordningen reglerar vidare hur styrelsearbetet fördelas mellan styrelsen och dess utskott i förekommande fall. Styrelsen har även antagit en VD-instruktion som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och verkställande direktören samt definierar verkställande direktörens befogenheter.

Enligt Koden ska styrelsen årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet.

Utvärdering av styrelsens arbete

Enligt Koden ska styrelsen årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera styrelsearbetet med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Styrelsens arbete har utvärderats genom att styrelseordförande i slutet av 2019 har intervjuat alla styrelseledamöter med ett antal frågor om styrelsens verksamhet. Resultatet från utvärderingen har redovisats muntligen för styrelseledamöterna och valberedningens ledamöter.

Vid de styrelsesammanträden som hölls under räkenskapsåret 2020 har ledamöterna haft den närvaro som framgår nedan. Inom parentes anges det antal sammanträden respektive ledamot som mest kunnat närvara vid under räkenskapsåret.

Ledningens aktietransaktioner

Transaktionsöversikt