peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kliniska forskningsresultat med Hansa Medicals diagnostikmetod HMD-301 publicerade i Clinical Infectious Diseases

29 sep 2009, 14:30
Regulatorisk information
Den vetenskapliga tidskriften Clinical Infectious Diseases (DOI: 10.1086/605563) har publicerat kliniska forskningsresultat genomförda med HMD-301 vilka visar att förhöjda nivåer av proteinet HBP, Heparin-Binding Protein, är en mycket god indikator på att en infektionspatient riskerar att drabbas av svår sepsis inom några timmar. Tidig identifiering av dessa riskpatienter gör det möjligt för behandlande läkare att sätta in vätskebehandling och bred antibiotikabehandling i god tid innan de kliniska symptomen förvärras.

Den kliniska studien genomfördes vid Infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Lund och involverade 233 patienter med feber och misstänkt eller påvisad infektion. Av dessa 233 patienter utvecklade 70 patienter svår sepsis. Studien visar att kvantifiering av HBP i blodprov är en bättre metod än någon annan befintlig metod för identifiering av riskpatienter upp till 12 timmar före livshotande kliniska symptom uppstår.Svår sepsis är en livshotande komplikation till infektion med mycket hög mortalitet. Vid sepsis tar sig bakterier från en lokal infektion, ofta lunginflammation eller urinvägsinfektion, ut i blodbanan där de kan orsaka kraftigt blodtrycksfall samt koagulationsrubbningar vilket leder till organsvikt. Svår sepsis definieras som sepsis med organsvikt.Svår sepsis är ett växande problem på framförallt intensivvårdsavdelningar och uppskattningsvis 8 miljoner patienter läggs årligen in på intensivvårdsavdelningar i USA och i Västeuropa. Även miljontals patienter med misstänkt infektion som söker sig till akutkliniker riskerar att utveckla svår sepsis. För vården utgör behandling och monitorering av sepsispatienter en betydande insats och enbart i EU uppskattas vårdkostnaderna till 7.6 miljarder US dollar. Svår sepsis är ett allvarligt tillstånd med hög dödlighet. Enbart i USA avlider fler än 200.000 människor årligen av svår sepsis. För att öka patientens chans att överleva krävs att man tidigt identifierar sjukdomen och påbörjar korrekt behandling. HMD-301 är Hansa Medicals patenterade metod för kvantifiering av HBP som nu vidareutvecklas mot marknadsintroduktion tillsammans med brittiska diagnostikbolaget Axis-Shield plc. Hansa Medical och Axis-Shield ingick i juni 2009 ett exklusivt och världsomspännande samarbetsavtal för utveckling och kommersialisering av HMD-301. Samarbetet syftar initialt till att optimera analysmetoden för att under 2010 påbörja en registreringsgrundande klinisk multicenterstudie. Marknadsintroduktion förväntas ske i slutet på 2011 och marknaden uppskattas till 3 miljoner analyser per år. Axis-Shield ansvarar för samtliga utvecklingskostnader och samarbetsavtalet innebär att Hansa Medical har rätt till omfattande royaltybetalningar från Axis-Shield från försäljning av HBP-assays.