peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
Hansa Biopharma
HNSA (, %) SEK
Hansa Biopharma

Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

11 apr 2011, 13:00
Regulatorisk information
Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2011 kl. 18.00 i hörsalen intill bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Dörrarna öppnas kl. 17.30. Efter stämman bjuder bolaget på lättare förtäring.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 6 maj 2011, dels senast den 6 maj 2011 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 6 maj 2011. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress Hansa Medical AB, Box 785, 220 07 Lund, via e-post till arsstamma@hansamedical.com, per tfn till 046-165670 eller per fax 046-127775. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier samt telefon dagtid. I förekommande fall bör även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av revisor
 16. Beslut om nyemission
 17. Beslut om ändring av bolagsordningen
 18. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2010 inte lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 12-15)
Förslag föreligger att omval sker av styrelseledamöterna Bo Håkansson, Per Belfrage, Stina Gestrelius och Paula Zeilon samt att nyval sker av Per Olof Wallström. Bo Håkansson föreslås omväljas till styrelseordförande. Förslag föreligger vidare att omval sker av revisorn Ann Theander för tiden intill slutet av årsstämman 2012.

Styrelsearvode föreslås utgå med sammanlagt 400 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma, varav 100 000 kronor utgör ersättning till ordföranden samt 75 000 kronor vardera utgör ersättning till övriga ledamöter. Revisorsarvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Per Olof Wallström har lång erfarenhet från internationell läkemedelsindustri och bioteknik. Wallström har haft ledande befattningar inom Merck, Astra, Pharmacia och Bristol-Myers Squibb samt varit verkställande direktör för Q-Med AB, Melacure Therapeutics AB och Karo Bio AB. Wallström är idag styrelseledamot i Camurus AB, Aggal Invest AB och MediPlast AB samt grundare av och verksam inom Arosia Communications AB. Wallström är Leg. Apotekare.

Beslut om nyemission (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska öka med högst 28 973 880 kronor genom nyemission av högst 5 794 776 aktier med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. En befintlig aktie på avstämningsdagen den 19 maj 2011 ska berättiga till tre teckningsrätter. Fyra teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie till teckningskursen fem kronor per aktie. Fyra befintliga aktier ger alltså rätt till teckning av tre nya aktier. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt och i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt. Teckningsperioden ska löpa från och med den 26 maj till och med den 14 juni 2011. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska ske senast tre bankdagar från besked om tilldelning.

Ändring av bolagsordningen (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 8 första stycket stryks samt att § 8 andra stycket i bolagsordningen ändras enligt nedan.

Nuvarande lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri. Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Föreslagen lydelse: Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antal biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Beslut enligt punkt 17 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Lund i april 2011
Hansa Medical AB (publ)
Styrelsen

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, anti-alpha-11 och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium AB är bolagets Certified Adviser.