peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medicals prospekt avseende företrädesemission om 18,5 miljoner kronor publicerat

23 feb 2012, 15:30
Regulatorisk information
 
Den 9:e januari 2012 beslöt Hansa Medicals extra bolagsstämma att genomföra en nyemission om 18,5 miljoner kronor. Ett prospekt har upprättats, vilket har godkänts av Finansinspektionen den 23:e februari 2012. Nyemissionsprospektet samt en mer översiktlig informationsbroschyr finns tillgängliga på bolagets webbsida www.hansamedical.com. Informationsbroschyren kommer även att distribueras till Hansa Medicals aktieägare samt finns bifogad till detta press­meddelande. Prospekt och anmälningssedlar kan erhållas kostnadsfritt från Hansa Medical genom att skicka en beställning till info@hansamedical.com eller genom telefon 046-165670. Förvaltarregistrerade aktieägare hänvisas till sin förvaltare för information och instruktioner.
Emissionen i sammandrag
Tillsammans med den i januari 2012 genomförda riktade nyemissionen till NXT2B, kommer förestående företrädesemission att möjliggöra kliniska fas 1 och fas 2 studier för Hansa Medicals viktigaste projekt IdeS. Företrädesemissionen ökar bolagets aktiekapital med högst 18 521 145 kronor genom nyemission av högst 3 704 229 aktier med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. En befintlig aktie på avstämningsdagen den 29 februari 2012 ska berättiga till en teckningsrätt. Fem teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie till teckningskursen 5:00 kronor per aktie. Hansa Medicals två största aktieägare Bo Håkansson, privat och genom bolag, och NXT2B har ingått teckningsförbindelse gällande sina respektive delar av företrädesemissionen vilket totalt utgör 67 procent av aktierna. Resterande del omfattas av emissionsgarantier från Farstorps Gård AB och NXT2B AB i lika delar. Emissionen omfattas följaktligen till 100 procent av teckningsåtaganden och emissionsgarantier.

Tidplan för nyemission
Sista dag för handel inclusive rätt till teckningsrätt: 24 februari 2012
Avstämningsdag: 29 februari 2012
Teckningsperiod: 5 mars – 19 mars 2012
Handel med teckningsrätter: 5 mars – 14 mars 2012
Tilldelningsbeslut 21 mars 2012

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, EndoS och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.