peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Kommuniké från årsstämma i Hansa Medical AB (publ) den 14 maj 2012

15 maj 2012, 08:30
Regulatorisk information
Vid Hansa Medicals årsstämma fattades följande beslut:

Resultatdisposition m.m.
Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.

Styrelse, revisor och arvode
Till styrelseledamöter omvaldes Bo Håkansson, Stina Gestrelius och Per Olof Wallström samt nyvaldes Fredrik Lindgren, Birgit Stattin Norinder och Cindy Wong. Per Belfrage och Paula Zeilon hade avböjt omval och tackades för sina insatser i styrelsen. Bo Håkansson omvaldes som styrelseordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med 170 000 kronor till styrelsens ordförande och 85 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Ann Theander omvaldes som revisor i bolaget.

Beslut om minskning av aktiekapital
Stämman beslöt att minska bolagets aktiekapital utan indragning av aktier med 32 897 191 kronor för förlusttäckning samt med 56 004 305 kronor för avsättning till fri fond.

Beslut om emissionsbemyndigande
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som får ges ut med stöd av bemyndigandet är inte begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i följande avseenden. Gränserna för aktiekapitalet sänks från lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor till lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. Gränserna för antalet aktier höjs från lägst 7 000 000 och högst 28 000 000 till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000. I § 7 ersätts andra stycket av följande: ”Revisorer och revisorssuppleanter ska vara auktoriserade revisorer eller registrerade revisionsbolag.” I § 10 ersätts punkt 8 av följande: ”Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden.” I § 10 ersätts punkt 9 av följande: ”Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter."

Lund den 14 maj 2012
Hansa Medical AB (publ)

Styrelsen

Hansa Medical är ett biotekniskt utvecklingsbolag fokuserat på inflammatoriska sjukdomar. Bolaget utvecklar innovativa biologiska läkemedel och diagnostikmetoder i partnerskap med större marknadsetablerade bolag och i egen regi. Idag drivs primärt tre utvecklingsprojekt: IdeS, EndoS och HMD-301. Nya forskningsprojekt och produktkandidater genererade genom samarbeten med medicinsk universitetsforskning utvärderas kontinuerligt. Bolagets huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Bengt Ågerup genom Nexttobe AB. Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ OMX, och Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.