peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Data visar att en dos av IdeS har gynnsam effekt och helt tar bort HLA-antikroppar

13 nov 2015, 08:45
Regulatorisk information
Vid Hansa Medicals kapitalmarknadsdag i Stockholm idag kommer en av världens ledande transplantationsexperter, professor Stanley Jordan vid Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, att visa data från en av sina pågående studier där högsensitiserade patienter desensitiseras och behandlades med Hansa Medicals ledande läkemedelskandidat IdeS före transplantation.

Data kommer att visas från en patient med en PRA-nivå på 100% som behandlades och transplanterades framgångsrikt i juli i år.

Den prövarintierade studien, som leds av Dr Jordan, är en öppen studie med syfte att bedöma säkerhet och effekt av IdeS i patienter med höga nivåer av donatorspecifika antikroppar (s k högsensitiserade patienter). IdeS eliminerar antikropparna och förhindrar därmed antikroppsmedierad organavstötning. Studien, där IdeS har adderats till Dr. Jordans standardprotokoll för sensitiserade patienter, kommer att inkludera upp till 20 högsensitiserade patienter på UNOS (United Network for Organ Sharing) väntelista för transplantation. Samtliga  inkluderade patienter kommer därefter att bli njurtransplanterade och följas upp under sex månader efter transplantationen.

“Data som vi har sett i den här patienten är fantastiskt, vilket visar IdeS har potential att revolutionera hela transplantationsområdet, särskilt vad gäller behandling av sensitiserade patienter”, säger Dr. Jordan.

“Det är glädjande att se att Ides har så god effekt även på en högsensitiserad patient, som ju tillhör en mycket svårbehandlad grupp”, kommenterar Lena Winstedt, Clinical Research Director på Hansa Medical AB.

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2015 kl. 08.45.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Lena Winstedt, Ph.D, Clinical Research Director
Mobil: +46 76-858 15 06
E-mail: lena.winstedt@hansamedical.com

Göran Arvidson, VD
Mobil: +46 70-390 85 30
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com

www.hansamedical.com

Om Dr. Stanley Jordan
Dr. Jordan är chef för Kidney Transplantation and Transplant Immunology, Kidney and Pancreas Transplant Center och för Njurmedicinska avdelningen på Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles, USA. Dr. Jordans forskning är inriktad på immunologi och transplantation. Dr. Jordan har utfört betydande forskning finansierad av olika anslag och stipendier, inklusive kliniska studier inom njurtransplantation initierade av National Institutes of Health (NIH).

Dr. Jordan har skrivit hundratals artiklar i vetenskapliga tidskrifter och skrivit otaliga bokkapitel inom området. Han har anlitats av National Institutes of Health's National Institute of Allergy and Infectious Diseases för att ge råd till den amerikanska kongressen rörande säkerhet och effektivitet av intravenöst gammaglobulin. Han varit ansvarig prövare för tre kliniska studier inom njurtransplantation utförda på uppdrag av National Institute of Health.

Han har mottagit Medical Sciences Award från UCLA Alumni Association, Gift of Life Award från National Kidney Foundation, Established Investigator Award från the American Society of Transplantation, Distinguished Alumni Award från University of North Carolina-Chapel Hill School of Medicine och The Inaugural PRISM Award från Cedars-Sinai för Excellences In Clinical Research. Dr. Jordan är medlem av flera professionella föreningar och fungerar som redaktör för flera vetenskapliga tidskrifter. Han är även medlem av Hansa Medicals medicinska råd.

Om IdeS
IdeS är ett bakteriellt enzym som klyver IgG antikroppar. IdeS är en unik molekyl som har en helt ny behandlings­mekanism. IdeS inaktiverar allt IgG specifikt, snabbt och effektivt. IdeS har testats med avseende på säkerhet och effekt i ett stort antal modeller både in vitro och in vivo. Under 2013 genomfördes en framgångsrik fas I-studie på 29 friska försökspersoner vilken visade att IdeS har god effekt och tolereras väl med fördelaktig säkerhetsprofil. Under 2014 och 2015 har en klinisk fas II-studie med IdeS i sensitiserade njurtransplantationspatienter genomförts. Data visar att IdeS har mycket god effekt i högsensitiserade patienter. Studien visar att IdeS har kapacitet att göra sensitiserade patienter transplanterbara genom sänkning av HLA-antikroppar till nivåer acceptabla för transplantation. IdeS har behandlings­potential inom transplantation och ett stort antal autoimmuna sjukdomar där det idag saknas tillräckligt effektiva behandlings­metoder. IdeS är skyddat av en rad olika patent samt har publicerats i ett antal referentgranskade vetenskapliga tidskrifter.

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista i Stockholm med Remium Nordic som Certified Adviser.