peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medicals aktier har godkänts för handel på Nasdaq Stockholm

22 okt 2015, 08:00
Regulatorisk information

Viktig information
Informationen i detta press­meddelande riktar sig inte till personer som befinner sig i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller något annat land där erbjudandet eller försäljningen av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Uppgifterna får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, något av de tidigare nämnda länderna eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta press­meddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta press­meddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Hansa Medical AB. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act eller i enlighet med andra regler eller föreskrifter i något annat land än Sverige och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller något annat land där sådan överföring eller erbjudande kan vara otillåten, eller till personer med hemvist i något sådant land eller på grund av sådana personer, förutom i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskraven i Securities Act eller liknande lagstiftning i ett annat land.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Hansa Medical AB:s (publ) aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Första dag för handel är planerad till den 2 november 2015.

Godkännandet är villkorat av att bolaget uppfyller vissa formella krav avseende bland annat prospekt och utbildning.

Genom börsnoteringen upphör Hansa Medicals listning på First North Premier. Sista dag för handel i aktien på First North Premier blir den 30 oktober 2015. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med börsnoteringen.

Hansa Medical har hos Finansinspektionen ansökt om godkännande och registrering av ett prospekt som upprättats med anledning av börsintroduktionen. Prospektet väntas godkännas, registreras och offentliggöras omkring den 26 oktober 2015.

Börsnoteringen är inte förenad med någon nyemission, försäljning eller annat erbjudande till marknaden.

Fredersen Advokatbyrå AB har varit rådgivare i processen.

Informationen i detta press­meddelande är sådan som Hansa Medical AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2015 kl. 08.00.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD 
Mobiltelefon: +46 70-390 85 30
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett bioteknikbolag med fokus på nya och innovativa immunmodulerande enzymer. Bolagets främsta läkemedelskandidat i klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar och har stor behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Vidare har bolaget utvecklat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos och prediktion av svår sepsis, samt bedriver preklinisk forskning kring EndoS, ett bakteriellt antikropps-modulerande enzym. Hansa Medical är baserat i Lund. Bolagets aktie (HMED) är listad för handel på First North Premier i Stockholm med Remium Nordic som Certified adviser.