peopleInnovationCareers RarePipelineCollaborationFinanceAdvance treatment
HNSA   SEK  ,  %
Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter

Hansa Medicals valberedning inför årsstämman 2017 utsedd

9 nov 2016, 08:00
Regulatorisk information

I enlighet med beslutet på årsstämman den 11 maj 2016 har en valberedning inför Hansa Medicals årsstämma 2017 bildats. Baserat på aktieägarlistan per den 31 augusti 2016 har de tre största kända aktieägarna kontaktas och erbjudits om att var och en utse en representant till valberedningen. Valberedningen utgörs av Erika Kjellberg Eriksson som representant för Nexttobe AB, Max Mitteregger som representant för Gladiator och Fredrik Bogren som representant för Farstorps Gård AB. Därutöver ingår styrelsens ordförande Ulf Wiinberg som sammankallande. Bolaget offentliggör även finansiell kalender för 2017.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

Årsstämman för Hansa Medical AB (publ) kommer att äga rum den 25 maj 2017 i Hörsalen vid bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast 24 mars 2017 via e-post till info@hansamedical.com eller via brev till Hansa Medical, Valberedningen, Box 785, 220 07 Lund.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

Finansiell kalender
Extra bolagsstämma                                 21 november 2016
Bokslutskommuniké 2016                        15 februari 2017
Årsredovisning 2016                                 26 april 2017
Årsstämma 2017                                      23 maj 2017

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2016 kl. 8:00

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD 
Mobiltelefon: 46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Om Hansa Medical
Hansa Medical är ett biopharmabolag med fokus på nya immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet IdeS är ett enzym i klinisk utvecklingsfas som inaktiverar antikroppar och som har behandlings­potential inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt HBP-analys, en diagnostisk metod för prediktion (förutseende) av svår sepsis som finns på marknaden. Hansa Medical är baserat i Lund och bolagets aktie (ticker:HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.